Part-No.TypeDescriptionWeight (kg)
200000AKFS 18/1Adapter M18 on R10.076
200001AKFS 18/30Adapter M18 to M300.068
200002AKFS 18/32Adapter M18 to M320.12
200004BK-W-12Connector0.026
200005BK-W-12/5Connector0.026
200006BK-W-8Connector0.006
200007BK-W-8/4Connector0.006
200009BK-Z-12Connector0.02
200010BK-Z-12/5Connector0.028
200014BS-W-12Connector0.024
200015BS-W-12/5Connector0.024
200016BS-W-8Connector0.008
200017BS-W-8/4Connector0.008
200018BS-Z-12Connector0.024
200019BS-Z-12/5Connector0.026
200022BW 1Mounting Bracket0.052
200023BW 19/13Mounting Bracket0.01
200024BW 2Mounting Bracket0.069
200025BW 22/22Mounting Bracket0.02
200026BW 22/34Mounting Bracket0.01
200027BW 30Mounting Bracket0.028
200029BW 50Mounting Bracket0.042
200033D7C 08 V 03 PSK-TSLInductive proximity switch0.024
200034D7C 08 V 06 PSK-TSLInductive proximity switch0.024
200037D7C 12 V 04 PSK-IBSLInductive proximity switch0.03
200038D7C 12 V 06 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
200039D7C 12 V 06 NSK-IBSLInductive proximity switch0.032
200040D7C 12 V 06 NSLKInductive proximity switch0.098
200041D7C 12 V 06 POK-IBSLInductive proximity switch0.034
200042D7C 12 V 06 POLKInductive proximity switch0.094
200043D7C 12 V 06 PSK-IBSLInductive proximity switch0.036
200044D7C 12 V 06 PSLKInductive proximity switch0.098
200046D7C 12 V 10 NSK-IBSLInductive proximity switch0.03
200047D7C 12 V 10 NSLKInductive proximity switch0.088
200048D7C 12 V 10 POK-IBSLInductive proximity switch0.03
200049D7C 12 V 10 POLKInductive proximity switch0.098
200050D7C 12 V 10 PSK-IBSLInductive proximity switch0.032
200051D7C 12 V 10 PSLKInductive proximity switch0.092
200054D7C 18 V 08 PSK-IBSLInductive proximity switch0.06
200055D7C 18 V 08 PSLKInductive proximity switch0.12
200056D7C 18 V 10 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
200057D7C 18 V 10 NSK-IBSLInductive proximity switch0.063
200058D7C 18 V 10 POK-IBSLInductive proximity switch0.06
200059D7C 18 V 10 POLKInductive proximity switch0.122
200060D7C 18 V 10 PSK-IBSLInductive proximity switch0.06
200061D7C 18 V 10 PSLKInductive proximity switch0.12
200065D7C 18 V 20 NSK-IBSLInductive proximity switch0.06
200067D7C 18 V 20 POK-IBSLInductive proximity switch0.056
200068D7C 18 V 20 PSK-IBSLInductive proximity switch0.058
200069D7C 18 V 20 PSLKInductive proximity switch0.112
200077D7C 30 V 20 NSK-IBSLInductive proximity switch0.152
200079D7C 30 V 20 POK-IBSLInductive proximity switch0.14
200080D7C 30 V 20 POLKInductive proximity switch0.192
200081D7C 30 V 20 PSK-IBSLInductive proximity switch0.145
200082D7C 30 V 20 PSLKInductive proximity switch0.192
200086D7C 30 V 40 POK-IBSLInductive proximity switch0.14
200087D7C 30 V 40 PSK-IBSLInductive proximity switch0.14
200088D7C 30 V 40 PSLKInductive proximity switch0.19
200188DCC 04 M 0.6 NSK-K-TSLInductive proximity switch0.015
200189DCC 04 M 0.6 NSLKInductive proximity switch0.024
200190DCC 04 M 0.6 POLKInductive proximity switch0.024
200191DCC 04 M 0.6 PSK-K-TSLInductive proximity switch0.015
200192DCC 04 M 0.6 PSLKInductive proximity switch0.024
200194DCC 04 V 1.0 NOLKInductive proximity switch0.024
200195DCC 04 V 1.0 POK-K-TSLInductive proximity switch0.016
200196DCC 04 V 1.0 POLKInductive proximity switch0.024
200197DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSLInductive proximity switch0.016
200198DCC 04 V 1.0 PSLKInductive proximity switch0.03
200207DCC 05 V 0.6 PSLK-EInductive proximity switch0.048
200240DCC 08 M 06 NSK-IBSLInductive proximity switch0.026
200241DCC 08 M 06 NSK-TSLInductive proximity switch0.026
200242DCC 08 M 06 NSLKInductive proximity switch0.055
200243DCC 08 M 06 POK-TSLInductive proximity switch0.025
200244DCC 08 M 06 PSK-IBSLInductive proximity switch0.01
200245DCC 08 M 06 PSK-TSLInductive proximity switch0.025
200246DCC 08 M 06 PSLKInductive proximity switch0.055
200256DCC 08 M 1.5 POK-TSL/40Inductive proximity switch0.022
200261DCC 08 M 1.5 PSK-TSL/40Inductive proximity switch0.025
200291DCC 12 M 06 AIKInductive proximity switch0.096
200293DCC 12 M 06 AIK-IBSInductive proximity switch0.036
200294DCC 12 M 06 NOLKInductive proximity switch0.1
200295DCC 12 M 06 NSK-IBSLInductive proximity switch0.036
200296DCC 12 M 06 NSLKInductive proximity switch0.098
200297DCC 12 M 06 POK-IBSLInductive proximity switch0.036
200298DCC 12 M 06 POLKInductive proximity switch0.098
200299DCC 12 M 06 PSK-IBSLInductive proximity switch0.036
200300DCC 12 M 06 PSLKInductive proximity switch0.098
200301DCC 12 M 06/10 AIKInductive proximity switch0.09
200302DCC 12 M 06/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.035
200303DCC 12 M 08 PSK-IBSLInductive proximity switch0.04
200304DCC 12 M 10 NSK-IBSLInductive proximity switch0.038
200305DCC 12 M 10 NSLKInductive proximity switch0.098
200306DCC 12 M 10 POK-IBSLInductive proximity switch0.038
200307DCC 12 M 10 POLKInductive proximity switch0.098
200308DCC 12 M 10 PSK-IBSLInductive proximity switch0.035
200309DCC 12 M 10 PSLKInductive proximity switch0.098
200313DCC 14 V 03 NSK 500-IBSInductive proximity switch0.12
200314DCC 14 V 03 PSK 500Inductive proximity switch0.134
200315DCC 14 V 03 PSK 500-IBSInductive proximity switch0.07
200333DCC 18 M 10 AIKInductive proximity switch0.116
200334DCC 18 M 10 AIK-IBSInductive proximity switch0.12
200335DCC 18 M 10/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.068
200336DCC 18 M 12 NSK-IBSLInductive proximity switch0.064
200337DCC 18 M 12 NSLKInductive proximity switch0.124
200338DCC 18 M 12 POK-IBSLInductive proximity switch0.064
200339DCC 18 M 12 POLKInductive proximity switch0.124
200340DCC 18 M 12 PSK-IBSLInductive proximity switch0.06
200341DCC 18 M 12 PSLKInductive proximity switch0.124
200342DCC 18 M 20 NSK-IBSLInductive proximity switch0.058
200343DCC 18 M 20 NSLKInductive proximity switch0.12
200344DCC 18 M 20 POK-IBSLInductive proximity switch0.058
200345DCC 18 M 20 POLKInductive proximity switch0.12
200346DCC 18 M 20 PSK-IBSLInductive proximity switch0.06
200347DCC 18 M 20 PSLKInductive proximity switch0.12
200349DCC 3.0 V 0.6 NSK-K-TSLInductive proximity switch0.016
200350DCC 3.0 V 0.6 NSLKInductive proximity switch0.024
200351DCC 3.0 V 0.6 POLKInductive proximity switch0.024
200353DCC 3.0 V 0.6 PSK-K-TSLInductive proximity switch0.015
200354DCC 3.0 V 0.6 PSLKInductive proximity switch0.025
200355DCC 3.0 V 1.0 NSLKInductive proximity switch0.024
200356DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSLInductive proximity switch0.01
200357DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSLInductive proximity switch0.01
200358DCC 3.0 V 1.0 PSLKInductive proximity switch0.024
200370DCC 30 M 20 AIKInductive proximity switch0.12
200371DCC 30 M 20 AIK-IBSInductive proximity switch0.158
200372DCC 30 M 20/10 AIKInductive proximity switch0.196
200373DCC 30 M 20/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.16
200374DCC 30 M 22 NSK-IBSLInductive proximity switch0.15
200375DCC 30 M 22 NSLKInductive proximity switch0.206
200376DCC 30 M 22 POK-IBSLInductive proximity switch0.15
200377DCC 30 M 22 POLKInductive proximity switch0.206
200378DCC 30 M 22 PSK-IBSLInductive proximity switch0.164
200379DCC 30 M 22 PSLKInductive proximity switch0.212
200382DCC 30 M 40 NOLKInductive proximity switch0.204
200383DCC 30 M 40 NSK-IBSLInductive proximity switch0.148
200384DCC 30 M 40 NSLKInductive proximity switch0.204
200385DCC 30 M 40 POK-IBSLInductive proximity switch0.155
200386DCC 30 M 40 POLKInductive proximity switch0.204
200388DCC 30 M 40 PSK-IBSLInductive proximity switch0.155
200389DCC 30 M 40 PSLKInductive proximity switch0.2
200392DCC 4.0 V 0.6 NSLK-EInductive proximity switch0.024
200422DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/34Ind. Proximity Switch0.01
200434DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/34Ind. Proximity Switches CTX0.012
200441DCCK 08 M 1.5 NOLKInductive proximity switch0.048
200445DCCK 08 M 1.5 POLKInductive proximity switch0.048
200450DCCK 12 M 02 NSLKInductive proximity switch0.095
200452DCCK 12 M 02 POLKInductive proximity switch0.095
200454DCCK 12 M 02 PSLKInductive proximity switch0.105
200464DCCK 12 M 06 AIKInductive proximity switch0.09
200465DCCK 12 M 06 PSK-IBSLInductive proximity switch0.035
200466DCCK 12 M 06 PSLKInductive proximity switch0.095
200467DCCK 12 M 06/10 AKInductive proximity switch0.094
200468DCCK 12 M 06/10 AK-IBSInductive proximity switch0.03
200469DCCK 12 M 10 PSK-IBSLInductive proximity switch0.03
200470DCCK 12 M 10 PSLKInductive proximity switch0.095
200483DCCK 18 M 10/10 AIKInductive proximity switch0.108
200484DCCK 18 M 10/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.055
200485DCCK 18 M 12 PSK-IBSLInductive proximity switch0.05
200486DCCK 18 M 12 PSLKInductive proximity switch0.115
200487DCCK 18 M 20 PSK-IBSLInductive proximity switch0.045
200488DCCK 18 M 20 PSLKInductive proximity switch0.11
200492DCCK 30 M 15 PSLKInductive proximity switch0.12
200494DCCK 30 M 20/10 AIKInductive proximity switch0.172
200495DCCK 30 M 20/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.13
200496DCCK 30 M 22 NSLKInductive proximity switch0.12
200497DCCK 30 M 22 PSK-IBSLInductive proximity switch0.13
200498DCCK 30 M 40 NSLKInductive proximity switch0.165
200499DCCK 30 M 40 PSK-IBSLInductive proximity switch0.115
200507DCCQ 05 M 0.8 NSLKInductive proximity switch0.03
200508DCCQ 05 M 0.8 POLKInductive proximity switch0.03
200511DCCQ 05 M 1.5 NSLKInductive proximity switch0.03
200512DCCQ 05 M 1.5 POLKInductive proximity switch0.03
200513DCCQ 05 M 1.5 PSK-K-TSLInductive proximity switch0.02
200514DCCQ 05 M 1.5 PSLKInductive proximity switch0.03
200533DCE 12 VH 02 PSKInductive proximity switch0.09
200534DCE 12 VH 04 PSKInductive proximity switch0.052
200535DCE 12 VT 02 PSKInductive proximity switch0.09
200536DCE 12 VT 04 PSKInductive proximity switch0.12
200538DCE 18 VH 05 PSKInductive proximity switch0.135
200539DCE 18 VH 05 PSLKInductive proximity switch0.115
200540DCE 18 VH 07 PSLKInductive proximity switch0.125
200541DCE 18 VT 05 PSLKInductive proximity switch0.116
200542DCE 18 VT 07 PSLKInductive proximity switch0.122
200543DCE 30 VH 10 PSKInductive proximity switch0.328
200548DCQ 08 M 1.5 POK-TSLInductive proximity switch0.01
200549DCQ 08 M 1.5 POLKInductive proximity switch0.045
200550DCQ 08 M 1.5 PSK-TSLInductive proximity switch0.01
200551DCQ 08 M 1.5 PSLKInductive proximity switch0.04
200552DCQ 12 M 02 POK-TSLInductive proximity switch0.015
200553DCQ 12 M 02 POLKInductive proximity switch0.048
200554DCQ 12 M 02 PSK-TSLInductive proximity switch0.018
200555DCQ 12 M 02 PSLKInductive proximity switch0.054
200556DCQ 12 M 04 PSK-TSLInductive proximity switch0.018
200558DCQZ 08 M 1.5 POLKInductive proximity switch0.042
200562DCR 20 M 1.5 PSK-K-TSLInductive proximity switch0.032
200615WRBK-1Plastic fiber-optic cable, Meterw0.003
200621FBE 110Blowing-out system0.04
200622FBE 60Blowing-out system0.038
200797KB 3.5Clamp block0.009
200798KB 5Clamp block0.008
200799KB 5.6Clamp block0.008
200800KB 6Clamp block0.008
200801KB 6.5Clamp block0.008
200802KB 8Clamp block0.008
200803KB 8.5Clamp block0.006
200804KDC 08 V 03 NSLKCapacitive proximity switch0.12
200805KDC 08 V 03 POK-TSLCapacitive proximity switch0.024
200806KDC 08 V 03 PSK-TSLCapacitive proximity switch0.015
200807KDC 08 V 03 PSLKCapacitive proximity switch0.048
200809KDC 08 V 1.5 POK-TSLCapacitive proximity switch0.015
200810KDC 08 V 1.5 POLKCapacitive proximity switch0.05
200811KDC 08 V 1.5 PSK-TSLCapacitive proximity switch0.015
200812KDC 08 V 1.5 PSLKCapacitive proximity switch0.048
200813KDC 12 K 08 NOK-IBSLCapacitive proximity switch0.015
200815KDC 12 K 08 NSLKCapacitive proximity switch0.04
200817KDC 12 K 08 POLKCapacitive proximity switch0.12
200818KDC 12 K 08 PSK-IBSLCapacitive proximity switch0.018
200819KDC 12 K 08 PSLKCapacitive proximity switch0.038
200821KDC 12 M 04 NSLKCapacitive proximity switch0.06
200822KDC 12 M 04 POK-IBSLCapacitive proximity switch0.025
200823KDC 12 M 04 POLKCapacitive proximity switch0.1
200824KDC 12 M 04 PSK-IBSLCapacitive proximity switch0.025
200825KDC 12 M 04 PSLKCapacitive proximity switch0.054
200826KDC 18 K 15 NOK-IBSLCapacitive proximity switch0.12
200827KDC 18 K 15 NSLKCapacitive proximity switch0.12
200828KDC 18 K 15 POK-IBSLCapacitive proximity switch0.03
200831KDC 18 K 15 PSK-IBSLCapacitive proximity switch0.025
200833KDC 18 M 08 NOK-IBSLCapacitive proximity switch0.12
200834KDC 18 M 08 NOLKCapacitive proximity switch0.11
200835KDC 18 M 08 NSK-IBSLCapacitive proximity switch0.12
200836KDC 18 M 08 NSLKCapacitive proximity switch0.112
200837KDC 18 M 08 POK-IBSLCapacitive proximity switch0.065
200838KDC 18 M 08 POLKCapacitive proximity switch0.07
200839KDC 18 M 08 PSK-IBSLCapacitive proximity switch0.065
200842KDC 30 K 30 NSOLKCapacitive proximity switch0.12
200848KDC 30 K 30 PSOLKCapacitive proximity switch0.136
200850KDC 30 M 20 NSOK-BSLCapacitive proximity switch0.13
200854KDC 30 M 20 PSOK-BSLCapacitive proximity switch0.132
200856KDC 50 K 25 PNSOK-TSLCapacitive proximity switch0.03
200857KDC 50 K 25 PNSOLKCapacitive proximity switch0.084
200860KFS 18 T 35 NSLK-KLCapacitive Level Probe0.215
200861KFS 18 T 35 POLK-KLCapacitive Level Probe0.215
200862KFS 18 T 35 PSLK-KLCapacitive Level Probe0.215
200863KFS 3/8 T 35 NSLK-KLCapacitive Level Probe0.215
200864KFS 3/8 T 35 POLK-KLCapacitive Level Probe0.215
200865KFS 3/8 T 35 PSLK-KLCapacitive Level Probe0.215
200975LGL 051 P3K-TSSLLaser Angle light barrier0.095
200976LGL 081 P3K-TSSLLaser Angle light barrier0.12
200977LGL 121 P3K-TSSLLaser Angle light barrier0.118
200982LGU 031 N3K-TSSLLaser fork light barrier0.062
200983LGU 031 P3K-TSSLLaser fork light barrier0.062
200988LGU 051 P3K-TSSLLaser fork light barrier0.095
200991LGU 081 P3K-TSSLLaser fork light barrier0.14
200994LGU 121 P3K-TSSLLaser fork light barrier0.202
200997OHT 18 M 120 P1KReflection light sensor, Hintergru0.13
201072OTV 30 K 1200 P4K-TSSLReflection light sensor0.028
201096M12K/M8SAdapter plug0.012
201097M12K/M8S/4Adapter plug0.012
201098M8K/M12SAdapter plug0.01
201099M8K/M12S/4Adapter plug0.01
201102MK-W-12/4Connector, clutch0.025
201104MK-Z-12/4Connector, clutch0.022
201105MK-Z-8Connector, clutch0.015
201106MK-Z-8/4Connector, clutch0.018
201118MS-W-12/4Connector, Plug0.025
201120MS-Z-12/4Connector, Plug0.025
201121MS-Z-8Connector, Plug0.02
201122MS-Z-8/4Connector, Plug0.018
201126MZEC 3.7 PS-K0.6-TSSLCylinder sensor0.017
201127MZEC 3.7 PS-K-TSSLCylinder sensor0.014
201128MZEC 3.7 PSLCylinder sensor0.034
201129MZEC 3.7 PSL/5Cylinder sensor0.062
201130MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSLCylinder sensor0.018
201131MZEC 4.0 PS-K-TSSLCylinder sensor0.014
201132MZEC 4.0 PSLCylinder sensor0.034
201133MZEC 4.0 PSL/5Cylinder sensor0.036
201135MZEK 25 PSK-K0.6-TSSLCylinder sensor0.02
201136MZEK 25 PSK-K-TSSLCylinder sensor0.018
201137MZEK 25 PSLKCylinder sensor0.038
201144MZET 25 PSK-K-TSSLCylinder sensor0.015
201145MZET 25 PSLKCylinder sensor0.038
201158NSP-2001Power supply with switching amplifier0.415
201165ODG 30 N3K-TSSLDifference fork light barrier0.06
201167ODG 30 P3K-TSSLDifference fork light barrier0.06
201168ODG 50 N3K-TSSLDifference fork light barrier0.1
201169ODG 50 P3K-TSSLDifference fork light barrier0.09
201171ODG 90 N3K-TSSLDifference fork light barrier0.126
201172ODG 90 P3K-TSSLDifference fork light barrier0.126
201173OESV 19 K 2000 P3KOne-way light barrier0.058
201174OEV 05 V 250 P2K-TSSLReceiver, light barrier0.01
201178OEV 18 M 20000 P4K-IBSLReceiver, light barrier0.062
201180OEV 18 M 6000 P2K-IBSLReceiver, light barrier0.062
201181OEV 30 K 6000 P1K-TSSLReceiver, light barrier0.024
201182OEV 30 K 6000 P2K-TSSLReceiver, light barrier0.024
201186OEV 40 K 2000 P3K-TSLReceiver, light barrier0.03
201187OEV 51 M 10000 P3K-IBSReceiver, light barrier0.104
201188OEV 51 M 10000 P3K-TSSLReceiver, light barrier0.104
201190OEV W 18 M 20000 P4K-IBSLReceiver, light barrier0.072
201204OGL 050 N3K-TSSLAngle light barrier0.095
201205OGL 050 P3K-TSSLAngle light barrier0.095
201206OGL 051 N3K-TSSLAngle light barrier0.095
201207OGL 051 P3K-TSSLAngle light barrier0.095
201213OGL 080 P3K-TSSLAngle light barrier0.148
201215OGL 081 P3K-TSSLAngle light barrier0.18
201220OGL 120 P3K-TSSLAngle light barrier0.346
201221OGL 121 P3K-TSSLAngle light barrier0.328
201226OGLP 050 P3K-TSSLHigh-performance angle light barrier0.094
201227OGLP 080 P3K-TSSLHigh-performance angle light barrier0.162
201228OGLP 120 P3K-TSSLHigh-performance angle light barrier0.348
201231OGU 005 P1K-TSSLFork light barrier0.027
201232OGU 005 P2K-TSSLFork light barrier0.026
201239OGU 02 N3K-TSSLOptical label sensor0.086
201241OGU 02 P3K-TSSLOptical label sensor0.11
201242OGU 02 PN3K-TSSLOptical label sensor0.086
201244OGU 020 P3K-TSSLFork light barrier0.055
201245OGU 021 P3K-TSSLFork light barrier0.055
201251OGU 030 N3K-TSSLFork light barrier0.075
201253OGU 030 P3K-TSSLFork light barrier0.075
201254OGU 030 VP3K-TSSLFork light barrier0.072
201257OGU 031 N3K-TSSLFork light barrier0.07
201258OGU 031 P3K-TSSLFork light barrier0.07
201261OGU 031 VP3K-TSSLFork light barrier0.072
201262OGU 040 P3K-TSSLFork light barrier0.086
201264OGU 041 N3K-TSSLFork light barrier0.086
201265OGU 041 P3K-TSSLFork light barrier0.086
201272OGU 05/100 P3K-TSSLOptical label sensor0.096
201273OGU 05/100 PN3K-TSSLOptical label sensor0.096
201275OGU 050 N3K-TSSLFork light barrier0.12
201276OGU 050 P3K-TSSLFork light barrier0.12
201277OGU 050 VP3K-TSSLFork light barrier0.1
201278OGU 050/20 IP3K-IBSFork light barrier0.18
201279OGU 051 N3K-TSSLFork light barrier0.12
201280OGU 051 P3K-TSSLFork light barrier0.105
201283OGU 051 VP3K-TSSLFork light barrier0.105
201284OGU 051/125 VP3K-TSSLFork light barrier0.112
201296OGU 060 P3K-TSSLFork light barrier0.07
201297OGU 061 P3K-TSSLFork light barrier0.07
201304OGU 070 P3K-TSSLFork light barrier0.08
201306OGU 071 P3K-TSSLFork light barrier0.08
201309OGU 080 N3K-TSSLFork light barrier0.13
201310OGU 080 P3K-TSSLFork light barrier0.16
201311OGU 080 VP3K-TSSLFork light barrier0.13
201312OGU 081 N3K-TSSLFork light barrier0.13
201313OGU 081 P3K-TSSLFork light barrier0.13
201316OGU 081 VP3K-TSSLFork light barrier0.13
201319OGU 090 P3K-TSSLFork light barrier0.086
201321OGU 091 P3K-TSSLFork light barrier0.086
201327OGU 100 N3K-TSSLFork light barrier0.144
201328OGU 100 P3K-TSSLFork light barrier0.18
201329OGU 101 N3K-TSSLFork light barrier0.144
201330OGU 101 P3K-TSSLFork light barrier0.18
201334OGU 120 N3K-TSSLFork light barrier0.26
201335OGU 120 P3K-TSSLFork light barrier0.29
201336OGU 120/205 N3K-TSSLFork light barrier0.225
201337OGU 120/205 P3K-TSSLFork light barrier0.33
201338OGU 121 N3K-TSSLFork light barrier0.26
201339OGU 121 P3K-TSSLFork light barrier0.29
201342OGU 121/205 P3K-TSSLFork light barrier0.225
201353OGU 170/110 P3K-TSSLFork light barrier0.49
201354OGU 171/110 P3K-TSSLFork light barrier0.494
201355OGU 220/110 N3K-TSSLFork light barrier0.444
201356OGU 220/110 P3K-TSSLFork light barrier0.444
201357OGU 221/110 P3K-TSSLFork light barrier0.444
201358OGU 50 P1-TSSLFork light barrier0.06
201359OGU 50 P2-TSSLFork light barrier0.06
201360OGUH 030 P3K-TSSLFork light barrier0.072
201361OGUH 050 P3K-TSSLFork light barrier0.102
201362OGUH 080 P3K-TSSLFork light barrier0.16
201364OGUP 080 P3K-TSSLFork light barrier0.128
201365OGUP 050 P3K-TSSLFork light barrier0.102
201369OGUP 030 P3K-TSSLFork light barrier0.072
201400OGWSD 100 N3K-TSSLFrame light barrier0.554
201401OGWSD 100 P3K-TSSLFrame light barrier0.554
201404OGWSD 150 N3K-TSSLFrame light barrier0.788
201405OGWSD 150 P3K-TSSLFrame light barrier0.788
201406OGWSD 25 P3K-TSSLFrame light barrier0.098
201407OGWSD 250 N3K-TSSLFrame light barrier1.115
201408OGWSD 250 P3K-TSSLFrame light barrier1.115
201409OGWSD 300 N3K-TSSLFrame light barrier1.62
201410OGWSD 300 P3K-TSSLFrame light barrier1.62
201411OGWSD 4055 N3K-TSSLFrame light barrier0.38
201412OGWSD 4055 P3K-TSSLFrame light barrier0.38
201413OGWSD 70 P3K-TSSLFrame light barrier0.376
201414OGWSD V 4055 P3K-TSSLFrame light barrier0.38
201415OGY 17 P5K-TSSLFork light barrier0.048
201417OHT 18 M 120 N1K-IBSLReflection light sensor, Hintergru0.065
201418OHT 18 M 120 P1K-IBSLReflection light sensor, Hintergru0.065
201422OHT 68 K 2000 P3K-BSLReflection light sensor, Hintergru0.049
201424OHT W 18 M 120 P1K-IBSLReflection light sensor, Hintergru0.065
201429OLE Q15 V 2000 P3K-TSSLReceiver, laser light barrier0.07
201430OLE Q15 V 50000 P3K-TSSLReceiver, laser light barrier0.068
201435OLS Q15 V 2000-TSSLTransmitter, laser light barrier0.07
201436OLS Q15 V 50000-TSSLTransmitter, laser light barrier0.068
201445OLV 40 N3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.344
201446OLV 40 P3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.35
201448OLV 40 P4KAmplifier for Glasfaserlichtlei0.344
201450OLV 41 N3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.342
201451OLV 41 P3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.342
201453OLV 41 P4KAmplifier for Glasfaserlichtlei0.344
201454OLV 42 P3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.34
201455OLVK 31 N4K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.05
201456OLVK 31 P1K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.017
201457OLVK 31 P2K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.028
201458OLVK 31 P4K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.026
201459OLVK 41 N3K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.025
201460OLVK 41 P3K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.025
201461OLVKTI 61 N3LKAmplifier for Kunststofflichtle0.12
201462OLVKTI 61 P3K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.032
201470OLVTI 40 P3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.36
201471OLVTI 41 P3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.315
201473ORV 12 M 1500 P1K-IBSLReflection light barrier0.035
201474ORV 12 M 1500 P2K-IBSLReflection light barrier0.035
201475ORV 18 M 2000 P1KReflection light barrier0.12
201476ORV 18 M 2000 P1K-IBSLReflection light barrier0.065
201477ORV 18 M 2000 P2KReflection light barrier0.128
201478ORV 18 M 2000 P2K-IBSLReflection light barrier0.062
201480ORV 22 K 200 P1KReflection light barrier0.035
201481ORV 22 K 200 P2KReflection light barrier0.044
201482ORV 30 K 2000 N2K-TSSLReflection light barrier0.026
201483ORV 30 K 2000 P1K-TSSLReflection light barrier0.026
201484ORV 30 K 2000 P2K-TSSLReflection light barrier0.028
201485ORV 41 K 2500 N3KReflection light barrier0.098
201486ORV 41 K 2500 N3K-TSLReflection light barrier0.028
201487ORV 41 K 2500 P3KReflection light barrier0.116
201488ORV 41 K 2500 P3K-TSLReflection light barrier0.028
201489ORV 51 M 2000 P3K-IBSReflection light barrier0.1
201490ORV 51 M 2000 P3K-TSSLReflection light barrier0.098
201491ORV 51 M 5000 P3K-IBSReflection light barrier0.102
201492ORV 51 M 5000 P3K-TSSLReflection light barrier0.098
201496ORV W 18 M 2000 P1K-IBSLReflection light barrier0.062
201497ORV W 18 M 2000 P2K-IBSLReflection light barrier0.068
201498ORVTI 51 M 2000 P3K-IBSReflection light barrier0.102
201499ORVTI 51 M 2000 P3K-TSSLReflection light barrier0.098
201500ORVTI 51 M 5000 P3K-IBSReflection light barrier0.1
201501ORVTI 51 M 5000 P3K-TSSLReflection light barrier0.098
201502OSV 05 V 250-TSSLTransmitter, light barrier0.12
201504OSV 12 M 10000-IBSLTransmitter, light barrier0.038
201505OSV 18 M 20000-IBSLTransmitter, light barrier0.066
201506OSV 18 M 6000-IBSLTransmitter, light barrier0.064
201507OSV 30 K 6000-TSSLTransmitter, light barrier0.022
201510OSV 51 M 10000-IBSTransmitter, light barrier0.104
201511OSV 51 M 10000-TSSLTransmitter, light barrier0.098
201513OSV W 18 M 20000-IBSLTransmitter, light barrier0.066
201514OSV W 18 M 6000-IBSLTransmitter, light barrier0.068
201517OTV 05 V 10 P1KReflection light sensor0.045
201518OTV 05 V 20 P1KReflection light sensor0.04
201519OTV 05 V 50 P1KLight Sensor0.042
201520OTV 05 V 50 P1K-TSSLLight Sensor0.016
201524OTV 12 M 300 N1K-IBSLLight Sensor0.042
201525OTV 12 M 300 P1KReflection light sensor0.034
201526OTV 12 M 300 P1K-IBSLLight Sensor0.042
201527OTV 12 M 300 P2K-IBSLLight Sensor0.04
201529OTV 18 M 600 N1K-IBSLReflection light sensor0.06
201530OTV 18 M 600 P1KReflection light sensor0.134
201534OTV 22 K 115 P1KReflection light sensor0.032
201535OTV 22 K 115 P2KReflection light sensor0.032
201536OTV 22 K 14 P1KReflection light sensor0.035
201537OTV 22 K 14 P2KReflection light sensor0.035
201538OTV 22 K 160 P1KReflection light sensor0.035
201539OTV 22 K 160 P2KReflection light sensor0.035
201540OTV 30 K 600 P1KReflection light sensor0.034
201541OTV 30 K 600 P1K-TSSLReflection light sensor0.025
201542OTV 30 K 600 P2K-TSSLReflection light sensor0.024
201543OTV 4.0 V 10 P1KReflection light sensor0.04
201544OTV 4.0 V 50 P1KLight Sensor0.042
201545OTV 4.0 V 50 P1K-TSSLLight Sensor0.01
201547OTV 40 K 200 N3K-TSLReflection light sensor0.028
201548OTV 40 K 200 P3K-TSLReflection light sensor0.028
201549OTV 40 K 400 N3K-TSLReflection light sensor0.002
201551OTV 40 K 400 P3K-TSLReflection light sensor0.03
201552OTV 50 M 600 P3K-IBSReflection light sensor0.104
201553OTV 50 M 600 P3K-TSSLReflection light sensor0.103
201554OTV 51 M 150 P3K-IBSReflection light sensor0.1
201555OTV 51 M 150 P3K-TSSLReflection light sensor0.102
201556OTV 51 M 500 P3K-IBSReflection light sensor0.104
201557OTV 51 M 500 P3K-TSSLReflection light sensor0.1
201563OTV W 18 M 600 P2K-IBSLReflection light sensor0.054
201564OTVTI 50 M 600 P3K-IBSReflection light sensor0.102
201565OTVTI 50 M 600 P3K-TSSLReflection light sensor0.096
201566OTVTI 51 M 150 P3K-IBSReflection light sensor0.105
201567OTVTI 51 M 150 P3K-TSSLReflection light sensor0.1
201568OTVTI 51 M 500 P3K-IBSReflection light sensor0.104
201569OTVTI 51 M 500 P3K-TSSLReflection light sensor0.1
201598R 10 M3Reflector0.004
201599R 100x100Reflector0.068
201600R 19x54Reflector0.008
201604R 21 M3Reflector0.004
201608R 42Reflector0.008
201610R 50Reflector0.012
201611R 50x100Reflector0.05
201612R 50x80Reflector0.024
201613R 84Reflector0.03
201615RFP 50Reflective foil0.025
201621SH 12Sensor holder0.02
201622SH 12 ASensor holder0.021
201623SH 18Sensor holder0.022
201624SH 18 ASensor holder0.02
201625SH 3Sensor holder0.005
201626SH 30Sensor holder0.038
201627SH 30 ASensor holder0.04
201628SH 4Sensor holder0.006
201629SH 5Sensor holder0.005
201630SH 6.5Sensor holder0.006
201631SH 8Sensor holder0.002
201632SH 8 ASensor holder0.004
201633SHUF 12/18Accessories for Sensor holder0.016
201634SHUW 12/18Accessories for Sensor holder0.03
201635SK-TPN-0.1Sensor Terminal0.048
201636SK-TPN-1Sensor Terminal0.049
201637SK-TPN-10Sensor Terminal0.05
201682SM 1Cutting knife0.012
201708TKHM-W-10Connection cable0.24
201709TKHM-W-10/4Connection cable0.28
201710TKHM-W-10/LPConnection cable0.245
201711TKHM-W-2.5Connection cable0.064
201712TKHM-W-2.5/4Connection cable0.076
201714TKHM-W-2.5/LPConnection cable0.062
201715TKHM-W-5Connection cable0.118
201716TKHM-W-5/4Connection cable0.145
201718TKHM-W-5/LPConnection cable0.118
201722TKHM-Z-10Connection cable0.235
201723TKHM-Z-10/4Connection cable0.278
201724TKHM-Z-2.5Connection cable0.062
201725TKHM-Z-2.5/4Connection cable0.075
201726TKHM-Z-5Connection cable0.13
201727TKHM-Z-5/4Connection cable0.146
201728TKH-W-10Connection cable0.232
201729TKH-W-2.5Connection cable0.06
201730TKH-W-5Connection cable0.134
201731TKH-Z-10Connection cable0.234
201732TKH-Z-2.5Connection cable0.062
201734TKH-Z-5Connection cable0.112
201747UCC 12 M 02 OLInductive proximity switch0.098
201748UCC 12 M 02 S-IBSLInductive proximity switch0.038
201749UCC 12 M 02 SLInductive proximity switch0.084
201750UCC 12 M 04 O-IBSLInductive proximity switch0.03
201751UCC 12 M 04 OLInductive proximity switch0.08
201752UCC 12 M 04 SLInductive proximity switch0.084
201753UCC 18 M 05 S-IBSLInductive proximity switch0.072
201754UCC 18 M 05 SLInductive proximity switch0.11
201755UCC 18 M 08 OLInductive proximity switch0.14
201756UCC 18 M 08 S-IBSLInductive proximity switch0.066
201757UCC 18 M 08 SLInductive proximity switch0.106
201758UCC 30 M 10 O-IBSLInductive proximity switch0.16
201759UCC 30 M 10 S-IBSLInductive proximity switch0.161
201760UCC 30 M 10 SLInductive proximity switch0.22
201761UCC 30 M 15 SLInductive proximity switch0.058
201791US 46 K 150 NSK-TSSLUltrasonic sensor0.1
201792US 46 K 150 PSK-TSSLUltrasonic sensor0.07
201793US 46 K 150 PSLKUltrasonic sensor0.14
201796US 46 K 500 PSK-TSSLUltrasonic sensor0.07
201797US 46 K 500 PSLKUltrasonic sensor0.138
201798US 46 K 500 PSSK-TSSLUltrasonic sensor0.07
201836VKHM-MLG-3/8Connection cable for Mlg0.256
201840VKHM-W-10/4Connection cable0.37
201841VKHM-W-10/4/LPConnection cable0.376
201847VKHM-W-2.5/4Connection cable0.09
201848VKHM-W-2.5/4/LPConnection cable0.104
201854VKHM-W-5/4Connection cable0.18
201855VKHM-W-5/4/LPConnection cable0.195
201865VKHM-Z-10/4Connection cable0.32
201866VKHM-Z-10/4/LPConnection cable0.366
201871VKHM-Z-2.5/4Connection cable0.104
201872VKHM-Z-2.5/4/LPConnection cable0.124
201874VKHM-Z-2/8-AConnection cable0.14
201875VKHM-Z-3/5Connection cable0.178
201877VKHM-Z-5/4Connection cable0.192
201878VKHM-Z-5/4/LPConnection cable0.195
201882VO M 2.5Intent optics0.001
201883VO M 2.5-90°Intent optics0.002
201884VO M3Intent optics0.001
201885VO M 4Intent optics0.003
201886VO M M3Intent optics0.12
201903WRB 110 M-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.052
201904WRB 110 M-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
201905WRB 110 M-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.12
201906WRB 110 M-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.05
201907WRB 110 M-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
201908WRB 110 M-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.052
201909WRB 110 M-M4-2.5Glass fiber optic cable0.062
201910WRB 110 M-M6-2.5Glass fiber optic cable0.12
201911WRB 110 MQ-10-0.6Glass fiber optic cable0.07
201912WRB 110 MQ-20-0.6Glass fiber optic cable0.026
201913WRB 110 MQ-90-10-0.6Glass fiber optic cable0.072
201914WRB 110 MR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.064
201915WRB 110 P-5.6-2.5Glass fiber optic cable0.052
201917WRB 110 S-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.05
201918WRB 110 S-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.064
201919WRB 110 S-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.07
201921WRB 110 S-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.055
201922WRB 110 S-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.064
201923WRB 110 SB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.12
201924WRB 110 S-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.05
201926WRB 110 S-M4-2.5Glass fiber optic cable0.066
201927WRB 110 S-M6-2.5Glass fiber optic cable0.071
201928WRB 110 SQ-10-0.6Glass fiber optic cable0.078
201929WRB 110 SQ-20-0.6Glass fiber optic cable0.09
201930WRB 110 SQ-90-10-0.6Glass fiber optic cable0.12
201931WRB 110 SQ-90-20-0.6Glass fiber optic cable0.12
201932WRB 110 SR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.064
201975WRB 120 M-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.058
201976WRB 120 M-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.08
201977WRB 120 M-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.085
201978WRB 120 M-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
201979WRB 120 M-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.076
201980WRB 120 MB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.058
201981WRB 120 M-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.06
201982WRB 120 M-M4-2.5Glass fiber optic cable0.076
201983WRB 120 M-M6-2.5Glass fiber optic cable0.08
201984WRB 120 MQ-10-0.6Glass fiber optic cable0.094
201985WRB 120 MQ-20-0.6Glass fiber optic cable0.108
201987WRB 120 MQ-90-10-0.6Glass fiber optic cable0.088
201988WRB 120 MQ-90-20-0.6Glass fiber optic cable0.106
201989WRB 120 MR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.07
201990WRB 120 P-5.6-2.5Glass fiber optic cable0.06
201991WRB 120 S-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.062
201992WRB 120 S-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.08
201993WRB 120 S-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.085
201995WRB 120 S-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.062
201996WRB 120 S-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.068
201997WRB 120 SB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.058
201998WRB 120 S-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.063
202000WRB 120 S-M4-2.5Glass fiber optic cable0.075
202001WRB 120 S-M6-2.5Glass fiber optic cable0.08
202002WRB 120 SQ-10-0.6Glass fiber optic cable0.1
202003WRB 120 SQ-20-0.6Glass fiber optic cable0.114
202004WRB 120 SQ-90-10-0.6Glass fiber optic cable0.099
202005WRB 120 SQ-90-20-0.6Glass fiber optic cable0.13
202007WRB 120 SR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.075
202010WRB 130 M-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.07
202011WRB 130 M-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.1
202012WRB 130 M-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.112
202013WRB 130 M-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202014WRB 130 M-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.096
202015WRB 130 MB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.12
202016WRB 130 M-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.072
202017WRB 130 M-M6-2.5Glass fiber optic cable0.102
202018WRB 130 MQ-10-0.6Glass fiber optic cable0.11
202019WRB 130 MQ-20-0.6Glass fiber optic cable0.12
202020WRB 130 MQ-90-10-0.6Glass fiber optic cable0.12
202021WRB 130 MQ-90-20-0.6Glass fiber optic cable0.136
202022WRB 130 MR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.102
202023WRB 130 P-5.6-2.5Glass fiber optic cable0.07
202024WRB 130 S-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.075
202025WRB 130 S-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.116
202026WRB 130 S-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.128
202028WRB 130 S-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.072
202029WRB 130 S-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.118
202030WRB 130 SB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.12
202031WRB 130 S-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.08
202033WRB 130 S-M4-2.5Glass fiber optic cable0.11
202034WRB 130 S-M6-2.5Glass fiber optic cable0.122
202035WRB 130 SQ-10-0.6Glass fiber optic cable0.12
202036WRB 130 SQ-20-0.6Glass fiber optic cable0.17
202037WRB 130 SQ-90-10-0.6Glass fiber optic cable0.12
202038WRB 130 SQ-90-20-0.6Glass fiber optic cable0.17
202039WRB 130 SR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.098
202042WRB 150 KB-2.5-1.5Plastic fiber-optic cable0.05
202043WRB 150 K-M6-1.5Plastic fiber-optic cable0.036
202045WRB 210 M-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202046WRB 210 M-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
202047WRB 210 M-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202049WRB 210 M-M4-2.5Glass fiber optic cable0.1
202050WRB 210 M-M6-2.5Glass fiber optic cable0.12
202051WRB 210 MQ-90-20-0.3Glass fiber optic cable0.129
202052WRB 210 MR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
202053WRB 210 P-5.6-2.5Glass fiber optic cable0.06
202054WRB 210 S-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.065
202055WRB 210 S-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
202056WRB 210 S-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.12
202058WRB 210 S-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.061
202059WRB 210 S-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.086
202060WRB 210 S-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.12
202061WRB 210 S-M4-2.5Glass fiber optic cable0.084
202062WRB 210 S-M6-2.5Glass fiber optic cable0.12
202063WRB 210 SQ-10-0.3Glass fiber optic cable0.12
202064WRB 210 SQ-20-0.3Glass fiber optic cable0.118
202065WRB 210 SQ-90-10-0.3Glass fiber optic cable0.12
202066WRB 210 SQ-90-20-0.3Glass fiber optic cable0.11
202067WRB 210 SR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.84
202072WRB 220 M-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202073WRB 220 M-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
202074WRB 220 M-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.12
202075WRB 220 M-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202076WRB 220 M-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.106
202077WRB 220 M-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.08
202078WRB 220 M-M4-2.5Glass fiber optic cable0.12
202079WRB 220 M-M6-2.5Glass fiber optic cable0.122
202080WRB 220 MQ-10-0.3Glass fiber optic cable0.13
202081WRB 220 MQ-20-0.3Glass fiber optic cable0.144
202082WRB 220 MQ-90-10-0.3Glass fiber optic cable0.134
202083WRB 220 MQ-90-20-0.3Glass fiber optic cable0.15
202084WRB 220 MR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.108
202085WRB 220 P-5.6-2.5Glass fiber optic cable0.077
202087WRB 220 S-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.08
202088WRB 220 S-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
202089WRB 220 S-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.136
202091WRB 220 S-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.08
202092WRB 220 S-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.124
202093WRB 220 SB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.026
202094WRB 220 S-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.085
202095WRB 220 S-M4-2.5Glass fiber optic cable0.125
202096WRB 220 S-M6-2.5Glass fiber optic cable0.142
202097WRB 220 SQ-10-0.3Glass fiber optic cable0.142
202098WRB 220 SQ-20-0.3Glass fiber optic cable0.172
202099WRB 220 SQ-90-10-0.3Glass fiber optic cable0.142
202100WRB 220 SQ-90-20-0.3Glass fiber optic cable0.164
202101WRB 220 SR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.115
202102WRB 220 SWGlass fiber optic cable0.135
202103WRB 230 M-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202104WRB 230 M-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.12
202105WRB 230 M-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.18
202106WRB 230 M-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.12
202107WRB 230 M-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.16
202108WRB 230 M-M4-2.5Glass fiber optic cable0.15
202109WRB 230 M-M6-2.5Glass fiber optic cable0.162
202110WRB 230 MQ-20-0.3Glass fiber optic cable0.12
202111WRB 230 MQ-90-10-0.3Glass fiber optic cable0.12
202112WRB 230 MQ-90-20-0.3Glass fiber optic cable0.12
202113WRB 230 MR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.146
202114WRB 230 P-5.6-2.5Glass fiber optic cable0.12
202115WRB 230 S-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.1
202116WRB 230 S-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.179
202117WRB 230 S-8.5-4.0Glass fiber optic cable0.27
202119WRB 230 S-90-1.5-1.0Glass fiber optic cable0.105
202120WRB 230 S-90-4.0-2.5Glass fiber optic cable0.18
202121WRB 230 SB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.098
202122WRB 230 S-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.109
202123WRB 230 S-M4-2.5Glass fiber optic cable0.19
202124WRB 230 S-M6-2.5Glass fiber optic cable0.188
202125WRB 230 SQ-10-0.3Glass fiber optic cable0.21
202126WRB 230 SQ-20-0.3Glass fiber optic cable0.23
202127WRB 230 SQ-90-10-0.3Glass fiber optic cable0.204
202128WRB 230 SQ-90-20-0.3Glass fiber optic cable0.233
202129WRB 230 SR-8.0-2.5Glass fiber optic cable0.145
202132WRB 250 KB-1.2-1.0Plastic fiber-optic cable0.044
202133WRB 250 K-M4-M2.5-1.0Plastic fiber-optic cable0.036
202135WRBE 2000 KBF-M4-1.0Plastic fiber-optic cable0.048
202136WRBE 2000 KB-M3-0.5Plastic fiber-optic cable0.12
202137WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0Plastic fiber-optic cable0.05
202138WRBE 2000 K-M3-1.0Plastic fiber-optic cable0.044
202140WRBE 2000 K-M4-M2.5-1.5Plastic fiber-optic cable0.059
202141WRBE 2000 KR-2.5-1.5Plastic fiber-optic cable0.058
202152WRBT 2000 K-4-Z8Plastic fiber-optic cable0.032
202153WRBT 2000 KBF-M6-1.0Plastic fiber-optic cable0.05
202154WRBT 2000 KB-M3-0.5Plastic fiber-optic cable0.01
202155WRBT 2000 KF-M6-1.0Plastic fiber-optic cable0.12
202156WRBT 2000 KH-M6-1.0Plastic fiber-optic cable0.048
202157WRBT 2000 K-M3-0.5Plastic fiber-optic cable0.034
202158WRBT 2000 K-M4-1.0Plastic fiber-optic cable0.031
202159WRBT 2000 K-M5-Z8Plastic fiber-optic cable0.03
202160WRBT 2000 K-M6-1.0Plastic fiber-optic cable0.046
202161WRBT 2000 K-M6-1.5Plastic fiber-optic cable0.058
202162WRBT 2000 K-M6x16-1.0Plastic fiber-optic cable0.05
202163WRBT 2000 KR-5.0-2.0Plastic fiber-optic cable0.042
202166ZMEA 0.01...0.1sTime module0.008
202167ZMEA 0.1...1sTime module0.014
202171ZMEA 1...10sTime module0.008
202175OLE Q15 V 2000 N3K-TSSLReceiver, laser light barrier0.07
202177LRV 51 M 2000 P3K-TSSLLaser reflection light barrier0.102
202178LRVTI 51 M 2000 P3K-TSSLLaser reflection light barrier0.104
202179LRV 51 M 2000 P3K-IBSLaser reflection light barrier0.105
202180LRVTI 51 M 2000 P3K-IBSLaser reflection light barrier0.108
202184OGUP 020 P3K-TSSLFork light barrier0.057
202186OGU 250/110 P3K-TSSLFork light barrier0.26
202190OGU 050/2.5 IP3K-IBSFork light barrier0.172
202193OGU 040 N3K-TSSLFork light barrier0.086
202194OGU 060 N3K-TSSLFork light barrier0.07
202195OGU 061 N3K-TSSLFork light barrier0.07
202196OGU 070 N3K-TSSLFork light barrier0.08
202197OGU 071 N3K-TSSLFork light barrier0.08
202198OGU 090 N3K-TSSLFork light barrier0.12
202199OGU 091 N3K-TSSLFork light barrier0.086
202200OGU 170/110 N3K-TSSLFork light barrier0.39
202201OGU 171/110 N3K-TSSLFork light barrier0.39
202202OGU 250/110 N3K-TSSLFork light barrier0.26
202203OGU 221/110 N3K-TSSLFork light barrier0.444
202204LGL 121 N3K-TSSLLaser Angle light barrier0.118
202205LGL 051 N3K-TSSLLaser Angle light barrier0.113
202206LGL 081 N3K-TSSLLaser Angle light barrier0.12
202207OGL 120 N3K-TSSLAngle light barrier0.34
202208OGL 121 N3K-TSSLAngle light barrier0.328
202209OGL 081 N3K-TSSLAngle light barrier0.148
202210LGU 121 N3K-TSSLLaser fork light barrier0.202
202211LGU 051 N3K-TSSLLaser fork light barrier0.092
202212LGU 081 N3K-TSSLLaser fork light barrier0.115
202237OGWSD 70 N3K-TSSLFrame light barrier0.376
202267IR 10 PSOK-IBSInductive ring sensor0.06
202269MZEK 25 PSLK/5Cylinder sensor0.062
202270MZET 25 PSLK/5Cylinder sensor0.064
202297WRB 130 M-M4-2.5Glass fiber optic cable0.096
202305KFS 18 T 35 NOLK-KLCapacitive Level Probe0.215
202309DCC 08 M 04 PSK-TSLInductive proximity switch0.026
202315MZET 25 PSK-K0.6-TSSLCylinder sensor0.02
202319WRBK-2Plastic fiber-optic cable, Meterw0.004
202327DCC 12 M 10 NOLKInductive proximity switch0.098
202328DCCK 18 M 12 NSK-IBSLInductive proximity switch0.05
202329OTV 4.0 V 20 P1KLight Sensor0.04
202339DCC 18 M 10/10 AIKInductive proximity switch0.116
202345D7C 18 V 20 POLKInductive proximity switch0.114
202346D7C 30 V 40 POLKInductive proximity switch0.19
202350AK 2.2/1Adapter piece0.004
202353WRBE 2000 KR-M6-1.0Plastic fiber-optic cable0.054
202358BK-Z-8/SConnector0.01
202359BS-Z-8/SConnector0.01
202367OGWSD 25 N3K-TSSLFrame light barrier0.098
202402DCC 30 M 22 NOLKInductive proximity switch0.206
202407BK-Z-8/4/SConnector0.01
202408BS-Z-8/4/SConnector0.01
202415OGUTID 031 P3K-TSSLFork light barrier0.076
202416OGUTID 051 P3K-TSSLFork light barrier0.104
202417OGUTID 081 P3K-TSSLFork light barrier0.13
202418OGUTI 031 P3K-TSSLFork light barrier0.072
202419OGUTI 051 P3K-TSSLFork light barrier0.102
202420OGUTI 081 P3K-TSSLFork light barrier0.128
202422OGUTI 121 G3K-TSSLFork light barrier0.3
202423MZ-KUS-M2Spare parts kit for cylinder sensor0.008
202427OGUTI 031 FP3K-TSSLFork light barrier0.072
202428OGUTI 051 FP3K-TSSLFork light barrier0.102
202429OGUTI 081 FP3K-TSSLFork light barrier0.128
202431OGUTI 121 FG3K-TSSLFork light barrier0.214
202432IR 6 PSOK-IBSInductive ring sensor0.07
202433IR 15 PSOK-IBSInductive ring sensor0.06
202434IR 20 PSOK-IBSInductive ring sensor0.063
202435IR 25 PSOK-IBSInductive ring sensor0.054
202436IR 35 PSOK-IBSInductive ring sensor0.118
202437IR 50 PSOK-IBSInductive ring sensor0.21
202438IR 100 PSOK-IBSInductive ring sensor0.91
202440KDC 08 V 03 NSK-TSLCapacitive proximity switch0.03
202443UCC 18 M 08 O-IBSLInductive proximity switch0.06
202444KFS 3/8 T 35 NOLK-KLCapacitive Level Probe0.215
202446US 60 K 500 PSA-TSSLUltrasonic sensor0.142
202448US 60 K 2500 AI-I-TSSLUltrasonic sensor0.125
202449US 30 M 200 PSK-IBSUltrasonic sensor0.118
202450US 60 K 5000 PSA-TSSLUltrasonic sensor0.136
202451USS 46 K 1500-TSSLTransmitter, ultrasonic sensor0.064
202452USE 46 K 1500 PSKT-TSSLReceiver, ultrasonic sensor0.062
202453OTV 05 V 50 N1KLight Sensor0.12
202454DCCK 30 M 40 PSLKInductive proximity switch0.165
202459KDC 30 M 20 NSOLKCapacitive proximity switch0.19
202461ORV 30 K 2000 N1K-TSSLReflection light barrier0.026
202462DCC 08 M 04 PSK-IBSLInductive proximity switch0.026
202466DCC 08 V 2.5 PSLK-EInductive proximity switch0.048
202467OHT 18 M 120 P2K-IBSLReflection light sensor, Hintergru0.062
202469DCC 04 V 1.0 NSLKInductive proximity switch0.024
202484WRB 210 SB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.12
202490WRB 110 MB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.05
202496OGLP 120 N3K-TSSLHigh-performance angle light barrier0.232
202508LRV 51 M 10000 P3K-IBSLaser reflection light barrier0.112
202509LRV 51 M 10000 P3K-TSSLLaser reflection light barrier0.11
202515WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0Plastic fiber-optic cable0.047
202522UCC 12 M 04 S-IBSLInductive proximity switch0.03
202525UCC 30 M 15 S-IBSLInductive proximity switch0.15
202541DCC 08 M 04 PSLKInductive proximity switch0.05
202545OGU 050/125 VP3K-TSSLFork light barrier0.086
202546UCC 30 M 10 OLInductive proximity switch0.22
202547UCC 30 M 15 OLInductive proximity switch0.23
202551US 60 K 5000 AI-I-TSSLUltrasonic sensor0.14
202552KDC 30 K 30 NSOK-BSLCapacitive proximity switch0.072
202563DCC 3.0 V 1.0 POLKInductive proximity switch0.024
202565DCC 08 M 06 POLKInductive proximity switch0.055
202566US 60 K 2500 PSO-TSSLUltrasonic sensor0.116
202569DCC 4.0 V 0.6 PSLK-EInductive proximity switch0.024
202570DCC 6.5 V 2.5 PSLK-EInductive proximity switch0.033
202573TP-Q90Swash Plate0.11
202575DCC 6.5 V 02 POK-TSL/34Inductive Proximity Switches CTX0.01
202576US 60 K 500 PSI-TSSLUltrasonic sensor0.13
202577US 60 K 500 PSA-I-TSSLUltrasonic sensor0.12
202578US 60 K 500 PSI-I-TSSLUltrasonic sensor0.112
202579US 60 K 500 PSS-TSSLUltrasonic sensor0.112
202580US 60 K 500 PSO-TSSLUltrasonic sensor0.121
202581US 60 K 500 AI-TSSLUltrasonic sensor0.12
202582US 60 K 500 AI-I-TSSLUltrasonic sensor0.114
202583US 60 K 1000 PSA-TSSLUltrasonic sensor0.112
202584US 60 K 1000 PSI-TSSLUltrasonic sensor0.114
202585US 60 K 1000 PSA-I-TSSLUltrasonic sensor0.102
202586US 60 K 1000 PSI-I-TSSLUltrasonic sensor0.12
202587US 60 K 1000 PSS-TSSLUltrasonic sensor0.112
202588US 60 K 1000 PSO-TSSLUltrasonic sensor0.188
202589US 60 K 1000 AI-TSSLUltrasonic sensor0.136
202590US 60 K 1000 AI-I-TSSLUltrasonic sensor0.134
202591US 60 K 2500 PSA-TSSLUltrasonic sensor0.116
202592US 60 K 2500 PSI-TSSLUltrasonic sensor0.12
202593US 60 K 2500 PSI-I-TSSLUltrasonic sensor0.118
202594US 60 K 2500 PSS-TSSLUltrasonic sensor0.116
202595US 60 K 2500 AI-TSSLUltrasonic sensor0.118
202596US 60 K 5000 PSI-TSSLUltrasonic sensor0.168
202597US 60 K 5000 PSA-I-TSSLUltrasonic sensor0.12
202598US 60 K 5000 PSI-I-TSSLUltrasonic sensor0.168
202599US 60 K 5000 PSS-TSSLUltrasonic sensor0.12
202600US 60 K 5000 PSO-TSSLUltrasonic sensor0.138
202601US 60 K 5000 AI-TSSLUltrasonic sensor0.14
202602US 18 K 1003 PSAK-TSSLUltrasonic sensor0.043
202615DCCK 30 M 22 PSLKInductive proximity switch0.12
202628DCC 08 M 1.5 NSK-TSL/40Inductive proximity switch0.022
202645VKHM-Z-5/5Connection cable0.248
202646VKHM-W-3/5Connection cable0.154
202648VKHM-W-5/5Connection cable0.25
202651R 51X94/500°Reflector, high temperature resistant0.068
202652OLVK 61 P3K-TSSL/3Amplifier for Kunststofflichtle0.026
202658DCC 3.0 V 0.6 NOLKInductive proximity switch0.024
202659OGUTI 002 P3K-TSSLOptical label sensor0.09
202660LRV 51 M 1000 P3K-TSSLLaser reflection light barrier0.106
202661LRV 51 M 1000 P3K-IBSLaser reflection light barrier0.105
202665OGUTI 002 PN3K-TSSLOptical label sensor0.088
202666OGUTI 002 FP3K-TSSLOptical label sensor0.09
202671OLVK 31 P4LKAmplifier for Kunststofflichtle0.098
202672DCCK 12 M 10 NSLKInductive proximity switch0.095
202692D-KUS 50Steam set to the Besfestigung0.01
202696USCRTI 18 MR 200 FPSK-BSLUltrasonic sensor0.055
202697USCRTI 18 MR 700 FPSK-BSLUltrasonic sensor0.056
202704IRDB 6 PSOK-IBSInductive Wire Break Sensor,stat0.084
202706OGUTI 005/100 P3K-TSSLOptical label sensor0.094
202707OGUTI 005/100 PN3K-TSSLOptical label sensor0.094
202708OGUTI 005/100 FP3K-TSSLOptical label sensor0.094
202729KUS 50 M 100 PSK-TSLContact and vibration sensor0.062
202730KUSP 50 M 100 PSK-TSLContact and vibration sensor0.124
202735DCCQ 05 M 1.5 POK-K-TSLInductive proximity switch0.015
202738USCTI 18 MR 200 FPSK-BSLUltrasonic sensor0.055
202739USCTI 18 MR 700 FPSK-BSLUltrasonic sensor0.057
202742LI 136-5-675-710 TLight grids1.82
202743LVXEvaluation electronics for light gitt0.48
202744AKCTI-M12Teach-in adapter cable0.068
202753ORV 30 K 4000 P4LKReflection light barrier0.12
202754ORV 30 K 4000 P4K-TSSLReflection light barrier0.048
202761P-KUS 50Baffle Plate for KUS0.054
202763LGUP 031 P3K-TSSLPower laser fork light barrier0.07
202764LGUP 051 P3K-TSSLPower laser fork light barrier0.14
202765LGUP 081 P3K-TSSLPower laser fork light barrier0.126
202766LGUP 121 P3K-TSSLPower laser fork light barrier0.258
202768OLE 08 V 2000 P2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.045
202775DCC 12 M 08 PSLKInductive proximity switch0.034
202778MZ-S-8/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.004
202779MZ-S-10/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.006
202780MZ-S-12/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.004
202781MZ-S-16/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.006
202782MZ-S-20/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.008
202783MZ-S-25/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.008
202784MZ-S-32/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.008
202785MZ-S-40/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.008
202786MZ-S-50/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.01
202787MZ-S-63/6.5Sensor clamp for cylinder sensor0.012
202788MZ-A-12/6.5Adapter for cylinder sensor0.002
202789MZ-K-6/6.5The claw for cylinder sensor sensor0.012
202790MZ-K-8/6.5The claw for cylinder sensor sensor0.018
202791MZ-K-10/6.5The claw for cylinder sensor sensor0.022
202792MZ-K-11/6.5The claw for cylinder sensor sensor0.012
202793MZ-K-14/6.5The claw for cylinder sensor sensor0.014
202794MZ-K-16/6.5The claw for cylinder sensor sensor0.018
202798R 100x100/150°Reflector0.072
202808SHB-M5-8-12Sensor holder M5-M8-M120.04
202809SHB-M18Sensor holder M180.04
202810SHB-S50Sensor Bracket series 500.06
202811SHB-S40Sensor Bracket series 400.05
202812SHB-S30Sensor Bracket series 300.05
202814BW 3Mounting Bracket0.036
202819LI 8-25-175-240 ILight grids0.12
202830DCC 30 M 22 NOK-IBSLInductive proximity switch0.15
202831DCC 12 M 08 POK-IBSLInductive proximity switch0.04
202832D7C 12 V 04 PSLKInductive proximity switch0.102
202833DCC 4.0 V 0.8 NAMUR-KInductive proximity switch0.012
202843OLS Q10 M 2000-TSSLTransmitter, laser light barrier0.03
202845OLE Q10 M 2000 P2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.028
202847OLE 12 V 2000 P2K-IBSLReceiver, laser light barrier0.046
202851TKHM-Z/TSM-Z/UFunction adapters PNP/NPN landesarbeitsgericht0.024
202852VKHM-Z/VSM-Z/UFunction adapters PNP/NPN landesarbeitsgericht0.035
202853TKHM-Z/TSM-Z/IFunction adapters pnp inverter0.024
202854VKHM-Z/VSM-Z/IFunction adapters pnp inverter0.035
202855TKHM-Z/TSM-Z/P4Function adapters pnp Antivalenze0.022
202856VKHM-Z/VSM-Z/P4Function adapters pnp Antivalenze0.034
202857TKHM-Z/TSM-Z/TFunction adapters pnp pulse Verl.0.022
202858VKHM-Z/VSM-Z/TFunction adapters pnp pulse Verl.0.04
202861KDC 08 V 03 POLKCapacitive proximity switch0.048
202864LRVTI 51 M 1000 P3K-IBSLaser reflection light barrier0.108
202865LRVTI 51 M 1000 P3K-TSSLLaser reflection light barrier0.104
202880KSSTI 400 G3K-TSSLCapacitive label sensor0.156
202882KSSTI 600 G3K-TSSLCapacitive label sensor0.146
202883KSSTI 400 FG3K-TSSLCapacitive label sensor0.156
202884KSSTI 600 FG3K-TSSLCapacitive label sensor0.156
202888OLE 12 V 2000 P2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.046
202915DCCK 12 M 10 POK-IBSLInductive proximity switch0.03
202919DCC 08 M 04/10 AKInductive proximity switch0.038
202922DCC 08 M 06 POK-IBSLInductive proximity switch0.026
202924DCC 08 M 04/10 AK-TSLInductive proximity switch0.024
202925ORSD 20 P2K-IBSRing light barrier0.118
202926D7C 08 V 03 PSLKInductive proximity switch0.05
202933OLE Q10 M 500 P2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.03
202934OLS Q10 M 500-TSSLTransmitter, laser light barrier0.03
202938DCC 08 M 04 POK-IBSLInductive proximity switch0.026
202943VKHM-W-10/5Connection cable0.464
202944VKHM-Z-10/5Connection cable0.48
202969OLE Q10 M 2000 P1K-TSSLReceiver, laser light barrier0.028
202970OLE Q10 M 500 P1K-TSSLReceiver, laser light barrier0.03
202977KDC 12 M 04 NOLKCapacitive proximity switch0.12
202980KSSTI 1000 G3K-TSSLCapacitive label sensor0.156
202981KSSTI 1000 FG3K-TSSLCapacitive label sensor0.159
202983OLS 12 V 2000-IBSLTransmitter, laser light barrier0.045
202984OLS 12 V 2000-TSSLTransmitter, laser light barrier0.046
202985OLS 08 V 2000-TSSLTransmitter, laser light barrier0.026
202987MZERT 17 PSK-TSSLCylinder sensor0.012
202988MS-Z-8/0.14Connector, Plug0.012
202989MS-Z-8/4/0.14Connector, Plug0.012
202990MK-Z-8/0.14Connector, clutch0.01
202991MK-Z-8/4/0.14Connector, clutch0.014
202992MS-Z-12/4/0.14Connector, Plug0.02
202997IS 70 PSK-TSSLInductive tube sensor0.028
203001SWS 0-10V/PSKFunction adapters threshold scha0.04
203002SWS 0-20mA/PSKFunction adapters threshold scha0.036
203026DCCK 30 M 20 AIKInductive proximity switch0.144
203027OGLP 150 P3K-TSSLHigh-performance angle light barrier0.226
203034DCC 08 M 04 POLKInductive proximity switch0.052
203038OGUTI 002 G4K-TSSLOptical label sensor0.09
203040IRDB 4 PSOK-IBSInductive Wire Break Sensor,stat0.086
203045OEV 12 M 10000 P1K-IBSLReceiver, light barrier0.04
203046OEV 12 M 10000 P2K-IBSLReceiver, light barrier0.038
203048LLRV 51 M 500 P3K-IBSLine laser reflection light cabinet0.108
203049LLRV 51 M 500 P3K-TSSLLine laser reflection light cabinet0.1
203050LLRVTI 51 M 500 P3K-IBSLine laser reflection light cabinet0.104
203051LLRVTI 51 M 500 P3K-TSSLLine laser reflection light cabinet0.102
203052DCC 3.0 V 0.6 POK-K-TSLInductive proximity switch0.014
203053DCC 04 M 0.6 POK-K-TSLInductive proximity switch0.012
203085OTV 50 M 1200 P3K-IBSReflection light sensor0.102
203086OTV 50 M 1200 P3K-TSSLReflection light sensor0.1
203091ORSD-AR-10/15Adaptor ring accessories set for ORSD0.004
203096OGUFIX 031 P1K-TSSLFork light barrier0.074
203097OGUFIX 031 P2K-TSSLFork light barrier0.074
203098OGUFIX 051 P1K-TSSLFork light barrier0.104
203099OGUFIX 051 P2K-TSSLFork light barrier0.102
203100OGUFIX 081 P1K-TSSLFork light barrier0.14
203101OGUFIX 081 P2K-TSSLFork light barrier0.134
203102OGUFIX 121 P1K-TSSLFork light barrier0.26
203103OGUFIX 121 P2K-TSSLFork light barrier0.262
203104KDC 6.5 V 1.5 PSK-TSLCapacitive proximity switch0.018
203105KDC 6.5 V 1.5 POK-TSLCapacitive proximity switch0.12
203106KDC 6.5 V 1.5 PSLKCapacitive proximity switch0.04
203107KDC 6.5 V 1.5 POLKCapacitive proximity switch0.12
203108KDC 6.5 V 03 PSK-TSLCapacitive proximity switch0.07
203109KDC 6.5 V 03 POK-TSLCapacitive proximity switch0.12
203110KDC 6.5 V 03 PSLKCapacitive proximity switch0.04
203111KDC 6.5 V 03 POLKCapacitive proximity switch0.042
203112KDCR 16 K 08 PSLKCapacitive proximity switch0.04
203113KDCR 16 K 08 POLKCapacitive proximity switch0.12
203114KDCR 16 K 08S POLKCapacitive proximity switch0.034
203115KDCR 16 K 08S PSLKCapacitive proximity switch0.03
203116KDC 50 K 25S PSOLKCapacitive proximity switch0.07
203119OLVKTI 63 P3K-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.05
203120OLVKTI 61 P3K-TSSL/5000 HzAmplifier for Kunststofflichtle0.033
203121WRBT 2000 K-90-B12Plastic fiber-optic cable0.057
203122WRBT 2000 K-B12Plastic fiber-optic cable0.048
203123BW 60Mounting Bracket0.012
203127USTI 12 M 200-A-IBSLUltrasonic sensor0.042
203128USTI 12 M 200-I-IBSLUltrasonic sensor0.054
203132DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/56Inductive proximity switch0.038
203137LTV 51 M 200 P3K-IBSLaser reflection light sensor0.106
203138LTV 51 M 200 P3K-TSSLLaser reflection light sensor0.098
203143MZ-SB 100Sensor clamp for cylinder sensor0.024
203147TKHM-W-15Connection cable0.35
203161TKHM-Z/TSM-Z/UNNpn/pnp landesarbeitsgericht function adapter0.022
203162VKHM-Z/VSM-Z/UNNpn/pnp landesarbeitsgericht function adapter0.034
203163LA 24-50-1150-1360 I-DLight grids1.96
203165DCC 18 VH 05 PSK/230/VInductive proximity switch0.2
203175KDCR 16 K 08 PSK-K-TSLCapacitive proximity switch0.024
203176KDCR 16 K 08 POK-K-TSLCapacitive proximity switch0.022
203177KDCR 16 K 08S PSK-K-TSLCapacitive proximity switch0.022
203178KDCR 16 K 08S POK-K-TSLCapacitive proximity switch0.3
203180WRBT 2000 K-FPlastic fiber-optic cable0.05
203183DGL 0.6/DEL-VKTorque wrench for M120.232
203190OGU 031 P3K-TSSL/V4AFork light barrier0.088
203192OGU 051 P3K-TSSL/V4AFork light barrier0.126
203194OGU 081 P3K-TSSL/V4AFork light barrier0.163
203196OGU 121 P3K-TSSL/V4AFork light barrier0.32
203212ZR 06B-TSSLCounter module with reset function0.054
203213ZRR 06B-IBSCounter module with reset function0.066
203214DCC 12 M 08 POLKInductive proximity switch0.106
203231OEVP 50 M 50000 G3LK-IBSReceiver, high-performance at night sweats0.104
203245OSP 50 M 50000-IBSTransmitter, high-performance light.0.104
203252LK 50/500Cross optics for oil 12 V0.006
203256DCCK 30 M 22 POK-IBSLInductive proximity switch0.12
203258OTV 18 M 600 P4K-IBSLReflection light sensor0.066
203260OTV W 18 M 600 P4K-IBSLReflection light sensor0.068
203269BSHM-Z-2/8AConnection cable for color sensor FS0.104
203270BSHM-Z-2/4-RS232KConnection cable RS2320.116
203271RS232S-0.25-USBAdapter cable USB to RS2320.044
203272LA 8-12.5-88-260 I-DLight grids0.67
203275LA 16-12.5-188-360 I-HLight grids0.85
203299IS 70 PSLK-K-BSInductive tube sensor0.036
203334LVX-ALXEvaluation electronics for light gitt0.12
203335LI 168-25-4200-4240 ILight grids0.12
203348D7C 08 V 06 PSLKInductive proximity switch0.051
203349DCC 08 VH 02 PSK/140Inductive proximity switch0.048
203350DCC 12 VH 03 PSK/150Inductive proximity switch0.334
203351DCC 18 VH 05 PSK/180Inductive proximity switch0.048
203353DCC 18 VH 08 PSK/180Inductive proximity switch0.048
203354DCC 30 VH 10 PSK/180Inductive proximity switch0.048
203355DCC 30 VH 10 PSK/230/VInductive proximity switch0.048
203356DCC 30 VH 15 PSK/180Inductive proximity switch0.048
203357DCC 30 VH 15 PSK/230/VInductive proximity switch0.048
203358DCC 50 VH 20 PSK/180Inductive proximity switch0.51
203359DCC 50 VH 20 PSK/230/VInductive proximity switch0.048
203360DCC 50 VH 25 PSK/180Inductive proximity switch0.51
203361DCC 50 VH 25 PSK/230/VInductive proximity switch0.048
203363DCCK 6.5 V 1.5 NAMURInductive proximity switch0.04
203364DCCKR 6.5 V 1.5 NAMURInductive proximity switch0.04
203365OEV 30 K 12000 P1K-TSSLReceiver, thru-beam sensor0.024
203366OEV 30 K 12000 P4K-TSSLReceiver, light barrier0.024
203367OSV 30 K 12000-TSSLTransmitter, light barrier0.042
203368OTV 4.0 V 10 P1K-TSSLLight Sensor0.01
203369OTV 4.0 V 20 P1K-TSSLLight Sensor0.014
203370DCCK 30 M 40/10 AIKInductive proximity switch0.17
203372DCC 12 VL 06 POK-IBSLInductive proximity switch0.048
203373DCC 12 VL 06 POLKInductive proximity switch0.09
203376DCC 12 VL 06 PSK-IBSLInductive proximity switch0.048
203377DCC 12 VL 06 PSLKInductive proximity switch0.048
203378DCC 12 VL 10 POK-IBSLInductive proximity switch0.048
203379DCC 12 VL 10 POLKInductive proximity switch0.048
203380DCC 12 VL 10 PSK-IBSLInductive proximity switch0.048
203381DCC 12 VL 10 PSLKInductive proximity switch0.048
203382DCC 18 VL 10 POK-IBSLInductive proximity switch0.12
203383DCC 18 VL 10 POLKInductive proximity switch0.048
203384DCC 18 VL 10 PSK-IBSLInductive proximity switch0.048
203385DCC 18 VL 10 PSLKInductive proximity switch0.048
203386DCC 18 VL 20 POK-IBSLInductive proximity switch0.048
203387DCC 18 VL 20 POLKInductive proximity switch0.048
203388DCC 18 VL 20 PSK-IBSLInductive proximity switch0.048
203389DCC 18 VL 20 PSLKInductive proximity switch0.048
203390DCC 30 VL 20 POK-IBSLInductive proximity switch0.048
203391DCC 30 VL 20 POLKInductive proximity switch0.048
203392DCC 30 VL 20 PSK-IBSLInductive proximity switch0.048
203393DCC 30 VL 20 PSLKInductive proximity switch0.048
203394DCC 30 VL 40 POK-IBSLInductive proximity switch0.048
203395DCC 30 VL 40 POLKInductive proximity switch0.048
203396DCC 30 VL 40 PSK-IBSLInductive proximity switch0.048
203397DCC 30 VL 40 PSLKInductive proximity switch0.048
203402IRD 35 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.115
203403IRD 50 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.206
203404IRD 100 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.928
203405IRD 6 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
203406IRD 20 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.05
203407IRD 25 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.052
203408IRDBD 6 PSOK-IBSInductive sensor wire breakage, Dyn0.078
203409MZERT 20 PSK-TSSLCylinder sensor0.017
203421LVB-24VDCEvaluation electronics for light gitt0.65
203425KSSTI 1000/80 FG3LK-IBSCapacitive label sensor0.175
203441OGUTI 005/50 G3K-TSSLOptical label sensor0.05
203443OGUTI 005/50 FG3K-TSSLOptical label sensor0.05
203444WRB 230 M-M2.5-1.5Glass fiber optic cable0.11
203452CKR-200-BKTAdjustable Mounting Bracket0.13
203453CKR-200-LENSKITLens Kit0.05
203458USE 46 K 1500 NSKT-TSSLReceiver, ultrasonic sensor0.062
203473ORVTI 51 M 5000 N3K-IBSReflection light barrier0.102
203474DCC 8.0 M 02 PSK-KR-TSLInductive proximity switch0.018
203483ISD 70 PSK-TSSLInductive tube sensor, Dynam0.028
203484ISD 70 PSLK-K-BSInductive tube sensor, Dynam0.038
203486OGUTI 005 G3K-TSSLOptical label sensor0.084
203487OGUTI 005 G4K-TSSLOptical label sensor0.084
203488OGUTI 005 FG3K-TSSLOptical label sensor0.08
203498TKPM-W-10Connection cable0.27
203499TKPM-W-10/LPConnection cable0.273
203500TKPM-W-2.5Connection cable0.07
203501TKPM-W-2.5/LPConnection cable0.024
203502TKPM-W-5Connection cable0.15
203503TKPM-W-5/LPConnection cable0.15
203504TKPM-Z-10Connection cable0.276
203505TKPM-Z-2.5Connection cable0.064
203506TKPM-Z-5Connection cable0.136
203508TKP-W-2.5Connection cable0.12
203509TKP-W-5Connection cable0.12
203511TKP-Z-2.5Connection cable0.08
203512TKP-Z-5Connection cable0.12
203519VKPM-Z-10Connection cable0.358
203525TKPM-W-10/4Connection cable0.34
203526TKPM-W-2.5/4Connection cable0.09
203527TKPM-W-5/4Connection cable0.16
203528TKPM-Z-10/4Connection cable0.31
203529TKPM-Z-2.5/4Connection cable0.15
203530TKPM-Z-5/4Connection cable0.17
203531VKPM-W-10/4Connection cable0.4
203532VKPM-W-10/4/LPConnection cable0.12
203533VKPM-W-2.5/4Connection cable0.11
203534VKPM-W-2.5/4/LPConnection cable0.11
203535VKPM-W-5/4Connection cable0.238
203536VKPM-W-5/4/LPConnection cable0.242
203537VKPM-Z-10/4Connection cable0.39
203538VKPM-Z-10/4/LPConnection cable0.12
203539VKPM-Z-2.5/4Connection cable0.122
203540VKPM-Z-2.5/4/LPConnection cable0.11
203541VKPM-Z-5/4Connection cable0.238
203542VKPM-Z-5/4/LPConnection cable0.21
203550OGUFIX 031 P3K-TSSLFork light barrier0.09
203551OGUFIX 051 P3K-TSSLFork light barrier0.104
203552OGUFIX 081 P3K-TSSLFork light barrier0.13
203553OGUFIX 121 P3K-TSSLFork light barrier0.29
203558IRD 10 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
203559IRD 15 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
203560IRDBD 4 PSOK-IBSInductive sensor wire breakage, Dyn0.086
203569RL 13x17Reflector for Laserreflexionsl.0.001
203570RL 42x35Reflector0.009
203572LA 32-25-775-960 I-HLight grids1.51
203581LRV 51 M 10000 N3K-IBSLaser reflection light barrier0.116
203582LRV 51 M 10000 N3K-TSSLLaser reflection light barrier0.12
203584LRV 51 M 1000 N3K-TSSLLaser reflection light barrier0.11
203589LRVTI 51 M 2000 N3K-IBSLaser reflection light barrier0.114
203591LLRV 51 M 500 N3K-IBSLine laser reflection light cabinet0.063
203595OGU 081/125 VP3K-TSSLFork light barrier0.075
203596OGU 121/125 VP3K-TSSLFork light barrier0.14
203597OTV 05 V 20 P1K-TSSLReflection light sensor0.018
203602UCC 18 M 05 OLInductive proximity switch0.142
203612WRB 120 S-SG-M4-2.5Glass fiber optic cable0.09
203614WRB 120 S-SG-M6x30-2.5Glass fiber optic cable0.094
203615WRB 120 S-SG-4.5-2.5Glass fiber optic cable0.08
203631MZET 28 PSK-K-TSSLCylinder sensor0.02
203636DCCK 18 M 20 POK-IBSLInductive proximity switch0.046
203638WRB 230 MB-2.0-1.0Glass fiber optic cable0.12
203642TKHM-Z-15Connection cable0.302
203643VKHM-Z-15/4Connection cable0.55
203646DCC 12 VH 04 PSK/150High Temperature Proximity Switch0.098
203648VO-M12/10-4.5-2.5Focus Optics0.028
203649VO-M6/35-M6x30-2.5Focus Optics0.044
203650OLE Q10 M 500 N1K-TSSLReceiver, laser light barrier0.03
203651OLE Q10 M 500 N2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.028
203657WRB 220 S-4.5-2.5Glass fiber optic cable0.184
203659UCC 18 M 05 O-IBSLInductive proximity switch0.11
203661WRBT 2000 K-1.2-1.0Plastic fiber-optic cable0.028
203662WRBE 2000 K-90-1.5-1.0Plastic fiber-optic cable0.12
203663WRBT 2000 KQ-28-2.0Plastic fiber-optic cable0.05
203665MZET 28 PSK-K0.6-TSSLCylinder sensor0.023
203666MZET 28 PSLKCylinder sensor0.036
203667MZET 28 PSLK/5Cylinder sensor0.067
203668LTV 18 M 600 P1FK-IBSLReflection light sensor0.07
203669LTV 18 M 600 P4K-IBSLReflection light sensor0.068
203671OTV Q5 M 50 P1LKReflection light sensor0.044
203672OTV Q5 M 20 P1LKReflection light sensor0.046
203673DCC 08 M 04 POK-TSLInductive proximity switch0.026
203674IS 70 NSK-TSSLInductive tube sensor0.028
203675OKTTI 55 M 30 FG3LK-IBSOptical Contrast button0.14
203680AV4-UND/ODERConnector distributor0.074
203681VKHM-W-5/8Connection cable 8 pin0.246
203682BS-Z-8-UNDShort-circuit connector0.008
203684IR 15 NSOK-IBSInductive ring sensor0.06
203685LHT 81 M 400 G4L-IBSLaser light sensor, behind Grundau0.12
203694OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS/HReceiver, high-performance at night sweats0.104
203695OSP 50 M 50000-IBS/HTransmitter, high-performance light.0.104
203734D7C 12 V 06 NOLKInductive proximity switch0.096
203741US 60 K 2500 PSA-I-TSSLUltrasonic sensor0.12
203742IR 10 NSOK-IBSInductive ring sensor0.06
203746OSP 12 VLF-IBSLTransmitter, high-performance light.0.032
203747KSSTI 600/80 FG3LK-IBSCapacitive label sensor0.176
203749OEP 12 V 50000 G1-IBSLReception, high-performance light.0.03
203752LA 8-112-783-1050 I-HLight grids1.43
203756BSHM-Z-2/4-USBConnection cable for FS12 -1000.082
203757OSP 50 M 20000-IBSTransmitter, high-performance light.0.104
203764MS 70 PSL-K-BSMagnetic Field Sensor0.03
203767MZET 25 PSK-K-IBSCylinder sensor0.02
203768MZEK 25 PSK-K-IBSCylinder sensor0.02
203769MZET 28 PSK-K-IBSCylinder sensor0.022
203770MZEC 4.0 PS-K-IBSCylinder sensor0.016
203771MZEC 3.7 PS-K-IBSCylinder sensor0.016
203774IR 6 NSOK-IBSInductive ring sensor0.062
203826D7C 08 V 03 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
203827D7C 08 V 03 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
203828D7C 08 V 03 PSK-IBSLInductive proximity switch0.027
203829D7C 08 V 03 POK-IBSLInductive proximity switch0.12
203830D7C 08 V 06 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
203831D7C 08 V 06 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
203832D7C 08 V 06 PSK-IBSLInductive proximity switch0.02
203833D7C 08 V 06 POK-IBSLInductive proximity switch0.02
203834DCC 08 M 04/10 AK-IBSInductive proximity switch0.12
203835DCC 08 M 04 AK-IBSInductive proximity switch0.12
203836DCC 08 M 04 AK-TSLInductive proximity switch0.12
203849DCC 6.5 V 02 POK-IBSLInductive proximity switch0.12
203852DCC 6.5 V 02 PSK-IBSLInductive proximity switch0.12
203853DCC 6.5 V 1.5 POK-IBSLInductive proximity switch0.12
203854DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL/34Inductive Proximity Switches CTX0.12
203857DCC 6.5 V 1.5 PSK-IBSLInductive proximity switch0.12
203859DCCK 12 M 06 AIK-IBSInductive proximity switch0.03
203860DCCK 12 M 10 POLKInductive proximity switch0.12
203863DCCK 18 M 10 AIK-IBSInductive proximity switch0.12
203864DCCK 18 M 12 POK-IBSLInductive proximity switch0.05
203865DCCK 18 M 12 POLKInductive proximity switch0.115
203867DCCK 18 M 20 POLKInductive proximity switch0.12
203869DCCK 30 M 15 POLKInductive proximity switch0.12
203870DCCK 30 M 22 POLKInductive proximity switch0.12
203871DCCK 30 M 40 POK-IBSLInductive proximity switch0.12
203872DCCK 30 M 40 POLKInductive proximity switch0.12
203883SH-KVB-L-10Cross connection0.016
203884SH-KVB-X-14Cross connection0.028
203885SH-KVB-X-20Cross connection0.12
203886SH-WSL-L-10-40-UAngle clamping piece long0.022
203887SH-WSL-L-14-40-UAngle clamping piece long0.029
203888SH-WSL-X-20-60-UAngle clamping piece long0.016
203889SH-WST-L-10-UAngle clamping piece short0.019
203890SH-WST-L-14-UAngle clamping piece short0.024
203891SH-WST-JU-20-UAngle clamping piece short0.12
203892SH-WKA-10-10-30Angle arm0.011
203893SH-WKA-10-10-60Angle arm0.12
203894SH-WKA-10-10-90Angle arm0.018
203895SH-WKA-14-14-40Angle arm0.022
203896SH-WKA-14-14-80Angle arm0.03
203897SH-WKA-14-14-120Angle arm0.044
203899SH-WKA-20-20-100Angle arm0.12
203900SH-WKA-20-20-150Angle arm0.077
203901SH-GLA-10-10-30Articulated arm0.12
203902SH-GLA-10-10-60Articulated arm0.02
203903SH-GLA-10-10-90Articulated arm0.022
203904SH-GLA-14-14-40Articulated arm0.037
203905SH-GLA-14-14-80Articulated arm0.05
203906SH-GLA-14-14-120Articulated arm0.06
203907SH-GLA-20-20-50Articulated arm0.092
203908SH-GLA-20-20-100Articulated arm0.12
203909SH-GLA-20-20-150Articulated arm0.126
203910SH-UGU-08-14Sensor holder OGU 8 mm0.014
203911SH-UGU-20-14Sensor holder OGU 20 mm0.01
203912SH-S50-34-44-14Sensor Bracket series 500.012
203913SH-4-10Cylindrical Sensor holder0.008
203914SH-5-10Cylindrical Sensor holder0.007
203915SH-6.5-10Cylindrical Sensor holder0.006
203916SH-8-10Cylindrical Sensor holder0.012
203917SH-12-10Cylindrical Sensor holder0.011
203918SH-18-14Cylindrical Sensor holder0.016
203919SH-30-20Cylindrical Sensor holder0.038
203920USTI 12 MFB 150 A-IBSLUltrasonic sensor0.05
203921USTI 12 MFB 150 I-IBSLUltrasonic sensor0.05
203925DCC 04 V 1.0 NSK-K-TSLInductive proximity switch0.016
203926LGUP 031 N3K-TSSLPower laser fork light barrier0.07
203936LA 16-50-750-960 I-HLight grids1.38
203937KSSTI 600/80 FG3LK-AIBSCapacitive label sensor0.174
203938KSSTI 1000/80 FG3LK-AIBSCapacitive label sensor0.172
203960LA 24-25-575-760 I-HLight grids1.4
204009OT 6-18 KR 400 N3LKLight Sensor0.07
204010OT 6-18 KR 400 N3K-BSLLight Sensor0.028
204011OT 6-18 KR 400 P3LKLight Sensor0.071
204012OT 6-18 KR 400 P3K-BSLLight Sensor0.026
204013OR 6-18 KR 2000 N3LKReflection light barriers0.12
204014OR 6-18 KR 2000 N3K-BSLReflection light barriers0.038
204015OR 6-18 KR 2000 P3LKReflection light barriers0.082
204016OR 6-18 KR 2000 P3K-BSLReflection light barriers0.04
204017OES 6-18 KR 8000 N3LKOne-way light barriers0.12
204018OES 6-18 KR 8000 N3K-BSLOne-way light barriers0.016
204019OES 6-18 KR 8000 P3LKOne-way light barriers0.14
204020OES 6-18 KR 8000 P3K-BSLOne-way light barriers0.016
204038KSSTI 1000/80-U190Accessories KSSTI 1000/800.104
204039KSSTI 1000/80-U270Accessories KSSTI 1000/800.152
204043IRD 6 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
204047LVEEvaluation electronics for light gitt0.37
204056LTV 51 M 600 P3K-IBSLaser reflection light sensor0.104
204057LTVTI 51 M 600 FP3K-IBSLaser reflection light sensor0.102
204058LTV 51 M 600 P3K-TSSLLaser reflection light sensor0.1
204063OEPQ 12 M 20000 G1-TSSLReceiver, high-performance light.0.03
204075OTV 05 V 10 P1K-TSSLReflection light sensor0.016
204079OEVP 50 V 20000 G2LK-0.3BS/IP69KReceiver, high-performance light.0.24
204083DCC 3.0 V 0.6 NAMURInductive proximity switch0.022
204084OSPQ 12 MLF-TSSLTransmitter, high-performance light.0.028
204085OSP 12 VLFL-5MTransmitter, high-performance light.0.144
204086OEP 12 V 50000 G2-IBSLReception, high-performance light.0.03
204087OEP 12 V 20000 G1-IBSLReception, high-performance light.0.028
204088OEP 12 V 20000 G2-IBSLReception, high-performance light.0.03
204089OEP 12 V 5000 G2-IBSLReception, high-performance light.0.028
204090OEP 12 V 5000 G1-IBSLReception, high-performance light.0.032
204097IRD 10 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
204098IRD 15 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
204121M8K3/M8S4Adapter plug0.01
204126OTV 4.0 V 10 N1KReflection light sensor0.04
204129M8K4/M8S3Adapter plug0.012
204141OGU 010 G3K-TSSLFork light barrier0.06
204144OTV 18 M 600 N4K-IBSLReflection light sensor0.066
204146IRD 100 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.888
204148OGUTI 081 N3K-TSSLFork light barrier0.13
204153R 46Reflector0.01
204154OSPQ 12 MLFL-5MTransmitter, high-performance light.0.124
204155OSP 12 VHFL-5MTransmitter, high-performance light.0.05
204156OSP 12 VHF-IBSLTransmitter, high-performance light.0.028
204157OSPQ 12 MHFL-5MTransmitter, high-performance light.0.051
204158ISDP 70 PSK-TSSLInductive tube sensor, Dynam0.028
204159OSPQ 12 MHF-TSSLTransmitter, high-performance light.0.016
204160OEP 12 V 5000 G1L-5MReceiver, high-performance light.0.046
204161OEP 12 V 5000 G2L-5MReceiver, high-performance light.0.14
204162OEP 12 V 20000 G1L-5MReceiver, high-performance at night sweats0.145
204163OEP 12 V 20000 G2L-5MReceiver, high-performance light.0.223
204164RS 40 M 6000 G3L-IBSRadar Sensor0.308
204165RS 40 M 6000 G8L-IBSRadar Sensor0.302
204166OEP 12 V 50000 G1L-5MReceiver, high-performance light.0.046
204167OEP 12 V 50000 G2L-5MReceiver, high-performance light.0.14
204168OEPQ 12 M 5000 G1L-5MReceiver, high-performance light.0.14
204169OEPQ 12 M 5000 G2L-5MReceiver, high-performance light.0.141
204170OEPQ 12 M 20000 G1L-5MReceiver, high-performance light.0.22
204171OEPQ 12 M 20000 G2L-5MReceiver, high-performance light.0.14
204172OEPQ 12 M 50000 G1L-5MReceiver, high-performance light.0.14
204173OEPQ 12 M 50000 G2L-5MReceiver, high-performance light.0.138
204174OEPQ 12 M 5000 G1-TSSLReceiver, high-performance light.0.026
204176OEPQ 12 M 5000 G2-TSSLReceiver, high-performance light.0.03
204177OEPQ 12 M 20000 G2-TSSLReceiver, high-performance light.0.014
204178OEPQ 12 M 50000 G1-TSSLReceiver, high-performance light.0.03
204179OEPQ 12 M 50000 G2-TSSLReceiver, high-performance light.0.028
204180IR 150 PSOK-IBSInductive ring sensor2.9
204181ORV 51 M 5000 N3K-TSSLReflection light barrier0.12
204182ISDP 70 PSLK-K-BSInductive tube sensor, Dynam0.04
204186OGL 55/55 P2L-IBSAngle light barrier0.116
204194OGL 55/54 P6L-IBSAngle light barrier0.11
204195OGL 55/54 P6L-RIBSAngle light barrier0.11
204196OGL 50/31 P6L-IBSAngle light barrier0.034
204197OGL 50/31 P6L-RIBSAngle light barrier0.032
204198OGL 55/54 P6L-IBS/PEAngle light barrier0.11
204199OGL 55/54 P6L-RIBS/PEAngle light barrier0.14
204200OGL 50/31 P6L-IBS/PEAngle light barrier0.094
204201OGL 50/31 P6L-RIBS/PEAngle light barrier0.09
204202OTT 41 M 1 G3-T3Reflection light sensor0.07
204203ORT 41 M 10 G3-T3Reflection light barrier0.018
204204LRT 41 M 2 G3-T3Laser reflection light barrier0.018
204212OEV 18 M 20000 P1FK-IBSLReceiver, light barrier0.07
204217IR 50 NSOK-IBSInductive ring sensor0.2
204220DCC 30 M 30 PSK-IBSLInductive proximity switch0.154
204227IR 20 NSOK-IBSInductive ring sensor0.06
204231LA 48-50-2350-2560 I-HLight grids0.12
204235LA 16-25-375-560 I-HLight grids1.01
204237LHT 81 M 400 G6L-IBSLaser light sensor, behind Grundau0.104
204241VKHM-W-15/4Connection cable0.564
204243TP1-Q90Swash Plate0.096
204247IRD 50 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.2
204249DCC 30 M 40/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.16
204273OTV 51 M 500 N3K-TSSLReflection light sensor0.1
204284BSHM-Z-5/8AConnection cable for color sensor FS0.234
204290DCC 05 V 2.5 NSLKInductive proximity switch0.042
204291DCC 05 V 2.5 NOLKInductive proximity switch0.042
204292DCC 05 V 2.5 PSLKInductive proximity switch0.042
204293DCC 05 V 2.5 POLKInductive proximity switch0.042
204294DCC 05 V 2.5 NSK-TSLInductive proximity switch0.012
204295DCC 05 V 2.5 NOK-TSLInductive proximity switch0.012
204296DCC 05 V 2.5 PSK-TSLInductive proximity switch0.012
204297DCC 05 V 2.5 POK-TSLInductive proximity switch0.012
204298LA-D 8-12.5-88-260 I-DLight grids0.65
204299IR 100 NSOK-IBSInductive ring sensor0.97
204300IR 150 NSOK-IBSInductive ring sensor0.12
204302IRD 150 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic2.9
204303IS 70 NSLK-K-BSInductive tube sensor0.05
204304ISD 70 NSK-TSSLInductive tube sensor, Dynam0.05
204305ISD 70 NSLK-K-BSInductive tube sensor0.06
204306ISDP 70 NSK-TSSLInductive tube sensor, Dynam0.02
204307ISDP 70 NSLK-K-BSInductive tube sensor, Dynam0.06
204310OTV 18 M 600 P1FK-IBSLReflection light sensor0.07
204314LA 32/56-2000-ALight grids0.12
204318LA 24-25-575-760 I-DLight grids1.02
204321LA 8-12.5-88-260 I-HLight grids0.67
204340OLVTI 40 N3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.33
204342OLVTI 41 N3K-IBSAmplifier for Glasfaserlichtlei0.36
204344OTV 50 M 1200 N3K-TSSLReflection light sensor0.12
204345OTV 30 K 600 N1KReflection light sensor0.12
204346OTV 30 K 600 N1K-TSSLReflection light sensor0.024
204351IRD 150 PSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic2.5
204382AV2-UND/ODER-PS-IBSConnector distributor0.076
204383AV2-UND/ODER-PS-TSConnector distributor0.05
204401OEV 12 M 10000 N1K-IBSLReceiver, light barrier0.12
204404MS 70 PS-TSSLMagnetic Field Sensor0.046
204409OLE 08 V 2000 N2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.02
204411OLE 12 V 2000 N2K-TSSLReceiver, laser light barrier0.046
204416DCCK 12 M 06 POK-IBSLInductive proximity switch0.03
204418SHB-S4XSensor holder series 4X0.05
204419SHB-LHT-81Sensor holder LHT 810.07
204422BW 41Mounting bracket series 400.03
204423BW LHT 81LHT Mounting Bracket 810.05
204434MZES 3.9 PS-K-TSSLSensor for gripper systems0.01
204435MZES 3.9 PS-K0.6-TSSLSensor for gripper systems0.02
204436MZES 3.9 PSLSensor for gripper systems0.03
204437MZES 3.9 PSL/5Sensor for gripper systems0.06
204444BEK 1-P14-G5TI-IBSWhite Spot Light 14°0.038
204445BEK 1-P14-G1TI-IBS14° point lighting red0.038
204446BEK 1-P14-G2TI-IBS14° POINT LIGHTING GREEN0.038
204447BEK 1-P14-G3TI-IBS14° POINT LIGHTING BLUE0.15
204448BEK 1-P14-G0TI-IBSPoint 14° infrared lighting0.12
204450VKHM-W-5/4-AConnection cable0.26
204460OLVK 63 P3FK-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.12
204461OLVK 61 P3FK-TSSL/5000 HzAmplifier for Kunststofflichtle0.12
204470OLVK 61 P3FK-TSSLAmplifier for Kunststofflichtle0.03
204473ORV 18 M 2000 N1K-IBSLReflection light barrier0.065
204481ORV 18 M 2000 N2K-IBSLReflection light barrier0.12
204491BEK 1-P30-G0TI-IBSPoint 30° infrared lighting0.12
204492BEK 1-P30-G1TI-IBSRed Spot Light 30°0.12
204493BEK 1-P30-G2TI-IBS30° POINT LIGHTING GREEN0.15
204494BEK 1-P30-G3TI-IBSBlue Spot Light 30°0.15
204495BEK 1-P30-G5TI-IBSWhite Spot Light 30°0.038
204496RFPL 50x230Reflective foil0.005
204498OEV 51 M 10000 N3K-TSSLReceiver, light barrier0.032
204502LA-D 24-12.5-288-460 I-DLight grids0.94
204508OGU 021 N3K-TSSLFork light barrier0.05
204509LA 40-12.5-488-660 I-HLight grids0.12
204520IR 35 NSOK-IBSInductive ring sensor0.118
204521IR 25 NSOK-IBSInductive ring sensor0.02
204525LA 16-25-375-560 I-DLight grids0.12
204527IRD 35 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.115
204543FM 70-2-BSFunction module0.04
204544FM 70-2-TSFunction module0.023
204545FM 70-1-BSFunction module0.04
204546FM 70-1-TSFunction module0.02
204549UCC 12 M 02 O-IBSLInductive proximity switch0.012
204550OEV W 18 M 20000 N4K-IBSLReceiver, light barrier0.022
204551OTVTI 51 M 500 N3K-IBSReflection light sensor0.032
204554DCC 18 M 20 PSK-K-IBSInductive proximity switch0.024
204557LA 40-25-975-1160 I-DLight grids0.12
204561KDC 18 K 15S PSLKCapacitive proximity switch0.08
204562VSHM-Z-5/8-AConnection cable0.106
204563VKHM-Z-5/8-AConnection cable0.35
204569SH-S41-SNSensor Bracket series 400.001
204576DCC 04 V 1.0 NOK-K-TSLInductive proximity switch0.016
204579FMC-B12Mounting pillar3.9
204580LA-D 48-12.5-588-760I-HLight grids0.12
204586LA 16-50-750-960 I-DLight grids1.12
204588LA 24-12.5-288-460 I-DLight grids1.18
204589OTV Q5 M 20 N1LKReflection light sensor0.046
204590OTV Q5 M 20 N2LKReflex.-light sensor0.12
204591OTV Q5 M 50 N1LKReflection light sensor0.044
204594KFS 18 T 100 PSOLK-KLCapacitive Level Probe0.25
204595KFS 18 T 200 PSOLK-KLCapacitive Level Probe0.331
204596KFS 3/8 T 100 PSOLK-KLCapacitive Level Probe0.12
204597KFS 3/8 T 200 PSOLK-KLCapacitive Level Probe0.34
204613DCC 18 VH 05 NSK/230/VInductive proximity switch0.21
204654MZET 9-25 PSL-K-TSSCylinder sensor0.01
204655MZET 9-25 PSL-K-IBSCylinder sensor0.02
204656MZET 9-25 PSLCylinder sensor0.03
204657MZEC 9-18 PSL-K-TSSCylinder sensor0.01
204658MZEC 9-18 PSLCylinder sensor0.01
204659MZEC 9-26 PSL-K-TSSCylinder sensor0.01
204660MZEC 9-26 PSLCylinder sensor0.01
204669DCC 4.0 V 2.5 PSLKInductive proximity switch0.04
204670DCC 4.0 V 2.5 PSK-TSLInductive proximity switch0.01
204680OGU 020 N3K-TSSLFork light barrier0.03
204681LA 8-50-350-560 I-DLight grids1
204691TR 30Test rod0.15
204705OLKTD 61 P3-T4Amplifier0.03
204712LHT 9-45 M10 P3IU-B4Laser distance sensor0.26
204713LHT 9-45 M10 P3-B4Laser distance sensor0.26
204736OBS 105 PROGConnection cable0.37
204745KDCR 16 K 08 NOLKCapacitive proximity switch0.04
204758RS232S-0.80-USBAdapter cable USB to RS2320.12
204784OLKTD 71 P3-T4Amplifier0.02
204790DCCQ 08 M 04/10 AK-TSLInductive proximity switch0.02
204803MZES 25 PS-K-TSSLSensor for gripper systems0.02
204804MZES 25 PSLSensor for gripper systems0.037
204805MZEKS 25 PS-K-TSSLSensor for gripper systems0.02
204806MZEKS 25 PSLSensor for gripper systems0.04
204807OGLP 050 N3K-TSSLHigh-performance angle light barrier0.1
204810OSP 50 M 20000-IBS/HTransmitter, high-performance light.0.12
204832DCC 12 M 06 NOK-IBSLInductive proximity switch0.036
204833DCC 12 M 10 NOK-IBSLInductive proximity switch0.038
204847FMC-CBSockets for mounting pillars3
204848FMC-S4Mounting pillar with reflective mirror8
204857OTV 05 V 10 N1KReflection light sensor0.12
204858OTV 05 V 10 N1K-TSSLReflection light sensor0.12
204861OTV 05 V 50 N1K-TSSLLight Sensor0.02
204863OTV 12 M 300 N2K-IBSLLight Sensor0.04
204866OEV 12 M 10000 N2K-IBSLReceiver, light barrier0.04
204869OTV 18 M 600 N1FLKReflection light sensor0.12
204870OTV 18 M 600 P4LKReflection light sensor0.127
204871OTV 18 M 600 N4LKReflection light sensor0.12
204874OTV W 18 M 600 N4K-IBSLReflection light sensor0.12
204884OGUFIX 121/125 P3K-TSSL-180LFork light barrier0.29
204892FS-Kappe-M9Cover for socket FS....0.006
204895OEV 18 M 20000 N4K-IBSLReceiver, thru-beam sensor0.07
204901OEV W 18 M 20000 P1FK-IBSLReceiver, thru-beam sensor0.12
204917OESV 19 K 2000 N3KOne-way light barrier0.05
204921OTV 51 M 150 N3K-TSSLReflection light sensor0.102
204922OTV 51 M 150 N3K-IBSReflection light sensor0.09
204927OTV 50 M 600 N3K-TSSLReflection light sensor0.1
204933ORV 51 M 2000 N3K-IBSReflection light barrier0.09
204936ORV 51 M 5000 N3K-IBSReflection light barrier0.11
204945LTV 51 M 200 N3K-IBSLaser reflection light sensor0.12
204974IRD 25 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.05
204975IRDB 4 NSOK-IBSInductive Wire Break Sensor,stat0.11
204976IRDBD 4 NSOK-IBSInductive sensor wire breakage0.1
204977IRDB 6 NSOK-IBSInductive Wire Break Sensor,stat0.11
204978IRDBD 6 NSOK-IBSInductive sensor wire breakage0.12
204983BEK 1-D120-G0TI-IBSDark field illumination 120mm IR0.75
204984BEK 1-D120-G1TI-IBSDark field illumination 120mm red0.74
204985BEK 1-D120-G2TI-IBSDark field illumination 120mm green0.75
204986BEK 1-D120-G3TI-IBSDark field illumination 120mm BLUE0.75
204987BEK 1-D120-G5TI-IBSDark field illumination 120mm white0.76
204990LA-D 32-12.5-388-560 I-HLight grids0.12
204992SP 1200 SReflective mirror0.12
204993LA 48-25-1175-1360 I-DLight grids0.12
204995OLGSP 12/12 M 50 D-K2.5-TSTransmitter, light barrier system0.31
204996OLGEP 12/12 M 50 G2-K2.5-TSReceiver, light barrier system0.4
204998DCCQ 08 M 04/10 AKInductive proximity switch0.05
204999USGT 30/8 U-B4Ultrasonic fork barrier0.25
205001USGT 40/13 U-B4Ultrasonic fork barrier0.41
205002USGT 60/8 U-B4Ultrasonic fork barrier0.27
205003USGT 70/13 U-B4Ultrasonic fork barrier0.45
205011SP 1100 SReflective mirror6.27
205014LHT 41 M 0.2 G3-T3Laser light sensor, behind Grundau0.07
205015OHT 41 M 0.2 G3-T3Light Sensor, Background suppression0.07
205018OGL 50/31-0 P6L-IBSAngle light barrier0.09
205019OGL 55/54-0 P6L-IBSAngle light barrier0.11
205021DCCK 18 M 12 NSLKInductive proximity switch0.12
205022R 61x51 CHReflector0.01
205042SFB 4EAdjustable Brackets0.064
205044NS 60 M 60XY-I-B5Tilt sensor +/-600.08
205059OLE 12 V 2000 N2K-IBSLReceiver, laser light barrier0.05
205071OGUFIX 081 N2K-TSSLFork light barrier0.13
205080OGL 55/54-0 P6L-RIBSAngle light barrier0.11
205083FMC-S3Mounting pillar with reflective mirror0.12
205087KDC 18 K 15 NOLKCapacitive proximity switch0.12
205091DCQ 08 M 1.5 NSLKInductive proximity switch0.12
205092DCC 3.0 V 0.6 NOK-K-TSLInductive proximity switch0.014
205093DCC 3.0 V 1.0 NOLKInductive proximity switch0.029
205094DCC 3.0 V 1.0 NSK-K-TSLInductive proximity switch0.12
205095DCC 3.0 V 1.0 NOK-K-TSLInductive proximity switch0.12
205096DCC 04 M 0.6 NOLKInductive proximity switch0.12
205097DCC 04 M 0.6 NOK-K-TSLInductive proximity switch0.12
205099DCC 4.0 V 0.8 NSK-KR-TSLInductive proximity switch0.02
205100DCC 4.0 V 0.8 NOK-KR-TSLInductive proximity switch0.01
205103DCC 4.0 V 2.5 POLKInd. Proximity Switch0.04
205104DCC 4.0 V 2.5 NSLKInd. Proximity Switch0.12
205105DCC 4.0 V 2.5 NOLKInd. Proximity Switch0.21
205106DCC 4.0 V 2.5 POK-TSLInd. Proximity Switch0.12
205107DCC 4.0 V 2.5 NSK-TSLInductive proximity switch0.12
205108DCC 4.0 V 2.5 NOK-TSLInductive proximity switch0.12
205112DCCK 6.5 V 1.5 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205114DCC 08 V 1.5 NAMURInd. Proximity Switch0.12
205125DCC 6.5 V 1.5 NSLK/22Ind. Proximity Switch0.12
205126DCC 6.5 V 1.5 NOLK/22Ind. Proximity Switch0.12
205127DCC 6.5 V 1.5 NSLK/30Ind. Proximity Switch0.12
205128DCC 6.5 V 1.5 NOLK/30Ind. Proximity Switch0.12
205129DCCK 6.5 V 1.5 NSK-TSLInd. Proximity Switch0.12
205130DCCK 6.5 V 1.5 NOK-TSLInd. Proximity Switch0.12
205133DCC 6.5 V 1.5 NSK-TSL/40Ind. Proximity Switch0.12
205134DCC 6.5 V 1.5 NOK-TSL/40Ind. Proximity Switch0.01
205135DCC 6.5 V 1.5 NOK-TSLInductive proximity switch0.007
205136DCC 6.5 V 1.5 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205137DCC 6.5 V 1.5 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205138DCCK 6.5 V 02 NSLKInd. Proximity Switch0.12
205139DCCK 6.5 V 02 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205140DCCKR 6.5 V 02 NOLKInductive proximity switch0.12
205141DCC 6.5 V 02 NSLK/22Ind. Proximity Switch0.04
205146DCC 6.5 V 02 NOK-TSL/29Ind. Proximity Switch0.12
205149DCC 6.5 V 02 NSK-TSL/40Ind. Proximity Switch0.12
205156DCC 6.5 M 03 NOK-TSLInductive proximity switch0.01
205160DCC 08 M 1.5 NOLK/22Ind. Proximity Switch0.12
205161DCC 08 M 1.5 NOLK/30Ind. Proximity Switch0.12
205162DCC 08 M 1.5 NOK-TSL/32Inductive proximity switch0.01
205163DCC 08 M 1.5 NOK-TSL/40Ind. Proximity Switch0.12
205167DCC 08 M 02 NOLK/22Ind. Proximity Switch0.12
205168DCC 08 M 02 NOLK/30Ind. Proximity Switch0.043
205170DCC 08 M 02 NOLK/16Ind. Proximity Switch0.04
205171LHT 81 M 300 G4L-IBSLaser light sensor, behind Grundau0.1
205172LHT 81 M 300 G6L-IBSLaser light sensor, behind Grundau0.1
205180DCC 08 M 02 NSK-TSL/29Inductive proximity switch0.12
205181DCC 08 M 02 NOK-TSL/29Ind. Proximity Switch0.12
205186DCC 08 M 02 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205187DCC 08 V 2.5 NOLK/22Ind. Proximity Switch0.12
205188DCC 08 V 2.5 NSLK/22Ind. Proximity Switch0.04
205192DCC 08 V 2.5 NOK-TSL/40Ind. Proximity Switch0.013
205196DCC 08 V 2.5 NOLK/30Ind. Proximity Switch0.12
205198DCC 08 M 03 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205200DCC 08 M 04 NOLKInductive proximity switch0.06
205201DCC 08 M 04 NSK-TSLInductive proximity switch0.026
205202DCC 08 V 03 PSK-TSLInductive proximity switch0.02
205203DCC 08 M 04 NOK-TSLInd. Proximity Switch0.12
205204DCC 08 M 04 NSK-IBSLInd. Proximity Switch0.03
205205DCC 08 M 04 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205206DCC 08 V 04NB NSLKInd. Proximity Switch0.12
205207DCC 08 V 04NB NOLKInductive proximity switch0.12
205209DCC 08 M 06 NOLKInductive proximity switch0.12
205210DCC 08 M 06 NOK-TSLInd. Proximity Switch0.12
205211DCC 08 M 06 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205212DCCK 12 M 02 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205217DCCK 12 M 06 POLKInd. Proximity Switch0.12
205218DCCK 12 M 06 NSLKInductive proximity switch0.12
205219DCCK 12 M 06 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205221DCCK 12 M 06 NSK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205222DCCK 12 M 06 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.13
205223DCC 12 M 08 NSLKInd. Proximity Switch0.1
205224DCC 12 M 08 NOLKInductive proximity switch0.12
205225DCC 12 M 08 NSK-IBSLInd. Proximity Switch0.06
205226DCC 12 M 08 NOK-IBSLInductive proximity switch0.03
205227DCCK 12 M 10 NOLKInductive proximity switch0.12
205228DCCK 12 M 10 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205229DCCK 12 M 10 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205234DCC 18 M 12 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205237DCCK 18 M 12 NOLKInductive proximity switch0.12
205238DCCK 18 M 12 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.05
205255OGUP 120/130 G1K-TSSLFork light barrier0.29
205256OGUP 120/130 G2K-TSSLFork light barrier0.29
205258BE 1-A130-G1-K-BSReflected light illumination, 130mm red0.18
205259BE 1-A130-G5-K-BSReflected light illumination, 130mm white0.18
205260BE 1-A240-G1-K-BSReflected light illumination, 240mm red0.19
205261BE 1-A240-G5-K-BSReflected light illumination, 240mm white0.2
205266BW-BE 1-ABefestigungswinkel-Set FOR BE1-A0.02
205268DCC 18 M 12 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205269DCCK 18 M 20 NSLKInductive proximity switch0.12
205270DCCK 18 M 20 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205271DCC 18 M 20 NOLKInductive proximity switch0.12
205272DCCK 18 M 20 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205273DCCK 18 M 20 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205274DCC 18 M 20 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205275DCCK 30 M 10 NSLKInd. Proximity Switch0.18
205276DCCK 30 M 10 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205277DCCK 30 M 10 NSK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205278DCCK 30 M 10 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205279DCC 30 M 10 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205280DCCK 30 M 15 NSLKInductive proximity switch0.12
205281DCCK 30 M 15 NOLKInductive proximity switch0.12
205282DCC 30 M 15 NOLKInd. Proximity Switch0.19
205283DCCK 30 M 15 NSK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205284DCCK 30 M 15 NOK-IBSLInd. Proximity Switch0.12
205286DCCK 30 M 22 NOLKInd. Proximity Switch0.12
205287DCCK 30 M 22 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205288DCCK 30 M 22 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205289DCCK 30 M 40 NOLKInductive proximity switch0.12
205290DCCK 30 M 40 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205291DCCK 30 M 40 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205292DCC 30 M 40 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205293DCCQ 05 M 0.8 NOLKInductive proximity switch0.12
205296DCCQ 05 M 1.5 NOLKInductive proximity switch0.02
205297DCCQ 05 M 1.5 NSK-K-TSLInductive proximity switch0.03
205298DCCQ 05 M 1.5 NOK-K-TSLInductive proximity switch0.12
205306DCCQ 08 M 02 NSK-TSLInductive proximity switch0.01
205307DCCQ 08 M 02 NOK-TSLInductive proximity switch0.12
205309DCCQ 08 M 03 NOLKInductive proximity switch0.12
205311DCCQ 08 M 03 NOK-TSLInductive proximity switch0.017
205316DCR 30 K 02 NSLKInductive proximity switch0.04
205317DCR 30 K 02 NOK-TSLInductive proximity switch0.01
205319DCR 40 K 02 NSLKInductive proximity switch0.08
205320DCR 40 K 02 NOLKInductive proximity switch0.12
205324DCR 40 K 02 NOK-TSLInductive proximity switch0.02
205328DCR 40 K 04 NOLKInductive proximity switch0.12
205331DCR 40 K 04 NSK-TSLInductive proximity switch0.02
205332DCR 40 K 04 NOK-TSLInductive proximity switch0.02
205343D7C 08 V 03 NSLKInductive proximity switch0.05
205344D7C 08 V 06 NSLKInductive proximity switch0.12
205345D7C 08 V 06 NSK-TSLInductive proximity switch0.03
205347D7C 12 V 04 NSLKInductive proximity switch0.1
205349D7C 12 V 10 NOLKInductive proximity switch0.1
205350D7C 12 V 10 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205353D7C 18 V 08 NSLKInductive proximity switch0.12
205354D7C 18 V 08 NSK-IBSLInductive proximity switch0.06
205355D7C 18 V 10 NSLKInductive proximity switch0.13
205356D7C 18 V 10 NOLKInductive proximity switch0.13
205361D7C 18 V 20 NOLKInductive proximity switch0.12
205362D7C 18 V 20 NOK-IBSLInductive proximity switch0.06
205367D7C 30 V 20 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205368D7C 30 V 40 NOLKInductive proximity switch0.12
205369D7C 30 V 40 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205370DCC 12 VL 06 NSLKInductive proximity switch0.12
205371DCC 12 VL 06 NOLKInductive proximity switch0.12
205372DCC 12 VL 06 NSK-IBSLInductive proximity switch0.04
205373DCC 12 VL 06 NOK-IBSLInductive proximity switch0.03
205374DCC 12 VL 10 NSLKInductive proximity switch0.12
205375DCC 12 VL 10 NOLKInductive proximity switch0.12
205376DCC 12 VL 10 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205377DCC 12 VL 10 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205378DCC 18 VL 10 NSLKInductive proximity switch0.12
205379DCC 18 VL 10 NOLKInductive proximity switch0.12
205380DCC 18 VL 10 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205381DCC 18 VL 10 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205382DCC 18 VL 20 NSLKInductive proximity switch0.13
205383DCC 18 VL 20 NOLKInductive proximity switch0.12
205384DCC 18 VL 20 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205385DCC 18 VL 20 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205386DCC 30 VL 20 NSLKInductive proximity switch0.12
205387DCC 30 VL 20 NOLKInductive proximity switch0.12
205388DCC 30 VL 20 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205389DCC 30 VL 20 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205390DCC 30 VL 40 NSLKInductive proximity switch0.12
205391DCC 30 VL 40 NOLKInductive proximity switch0.12
205392DCC 30 VL 40 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
205393DCC 30 VL 40 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
205394DCC 05 V 0.6 NSLK-EInductive proximity switch0.04
205396DCC 08 V 2.5 NSLK-EInductive proximity switch0.12
205404DCC 08 VH 02 NSK/140Inductive proximity switch0.08
205405DCC 12 VH 03 NSK/150Inductive proximity switch0.09
205406DCC 18 VH 05 NSK/180Inductive proximity switch0.12
205407DCC 18 VH 08 NSK/180Inductive proximity switch0.12
205408DCC 30 VH 10 NSK/180Inductive proximity switch0.12
205409DCC 30 VH 10 NSK/230/VInductive proximity switch0.12
205410DCC 30 VH 15 NSK/180Inductive proximity switch0.12
205411DCC 30 VH 15 NSK/230/VInductive proximity switch0.12
205412DCC 50 VH 20 NSK/180Inductive proximity switch0.12
205413DCC 50 VH 20 NSK/230/VInductive proximity switch0.12
205414DCC 50 VH 25 NSK/180Inductive proximity switch0.43
205415DCC 50 VH 25 NSK/230/VInductive proximity switch0.12
205432KDC 50 K 25S NSOLKCapacitive proximity switch0.12
205433KDCR 16 K 08 NSLKCapacitive proximity switch0.12
205434KDCR 16 K 08 NSK-K-TSLCapacitive proximity switch0.12
205435KDCR 16 K 08 NOK-K-TSLCapacitive proximity switch0.02
205436KDCR 16 K 08S NSLKCapacitive proximity switch0.05
205437KDCR 16 K 08S NOLKCapacitive proximity switch0.12
205438KDCR 16 K 08S NSK-K-TSLCapacitive proximity switch0.12
205439KDCR 16 K 08S NOK-K-TSLCapacitive proximity switch0.12
205450FS 12-50 M G3-B8Color sensor0.15
205451VKHM-Z-10/8-AConnection cable0.12
205452NS 60 M 60XY-U-B5Tilt sensor +/-60-U0.08
205466IRD 20 NSOK-IBSInductive ring sensor, dynamic0.06
205475DCC 18 M 08B POLKInductive proximity switch0.12
205530SFB 6EAdjustable Brackets0.359
205531SAV 8EVibration Damper0.11
205532LAD 4Laser adjustment aid0.48
205535D7C 08 V 03 NSK-TSLInductive proximity switch0.024
205540SAV 12EVibration Damper0.12
205545LA 16-12.5-188-360 I-DLight grids0.82
205546LA 24-12.5-288-460 I-HLight grids0.94
205549LA 40-12.5-488-660 I-DLight grids1.14
205550LA 48-12.5-588-760 I-HLight grids1.24
205553ORV 30 K 4000 P1FK-TSSLReflection light barrier0.05
205557LA 56-12.5-688-860 I-HLight grids0.84
205559LA 64-12.5-788-960 I-HLight grids1.06
205560LA 64-12.5-788-960 I-DLight grids0.12
205562LA 8-25-175-360 I-DLight grids0.77
205567LA 32-25-775-960 I-DLight grids0.12
205570LA 40-25-975-1160 I-HLight grids1.27
205574LA 56-25-1375-1560 I-HLight grids0.12
205575LA 56-25-1375-1560 I-DLight grids0.12
205577LA 24-50-1150-1360 I-HLight grids2.04
205578LA 32-50-1550-1760 I-HLight grids2.44
205579LA 32-50-1550-1760 I-DLight grids0.12
205581LA 8-112-783-1050 I-DLight grids0.12
205583USTI 12 TFB 150 PSOK-IBSLUltrasonic sensor0.05
205585OSP 1-12 VHF-IBSLTransmitter, high-performance light.0.03
205590FS 12-100-2 M G8-B8Color sensor0.35
205605OGL 55/54-0 P2K-IBSAngle light barrier0.11
205606OGL 55/54-0 P2K-RIBSAngle light barrier0.11
205607OGL 50/31-0 P2K-IBSAngle light barrier0.1
205608OGL 50/31-0 P2K-RIBSAngle light barrier0.09
205611LI 40-5-195-230 TLight grids1.05
205612LI 120-5-595-630 TLight grids0.12
205615DCC 05 V 0.8 NAMURInductive proximity switch0.12
205622OGU 45/54-0 P2K-RIBSFork light barrier0.08
205627LA 8-50-350-560 I-HLight grids1
205628OGU 45/54-0 P2K-IBSFork light barrier0.07
205629OGU 30/31-0 P2K-IBSFork light barrier0.06
205630OGU 30/31-0 P2K-RIBSFork light barrier0.06
205634LI 176-12.5-2188-2240 ILight grids0.12
205653LGUP 051 P3K-TSSL/V4APower laser fork light barrier0.16
205654LGUP 081 P3K-TSSL/V4APower laser fork light barrier0.18
205655LGUP 121 P3K-TSSL/V4APower laser fork light barrier0.35
205663SH-LHT9-45Mounting Kit0.34
205664OHT 31 K 200 N1K-TSSLReflection light sensor, Hintergru0.03
205665OHT 31 K 200 P1K-TSSLHide buttons, background light0.03
205666OHT 31 K 200 P2K-TSSLReflection light sensor, Hintergru0.03
205667OHT 31 K 200 P1LKReflection light sensor, Hintergru0.08
205676OTV 50 M 600 N3K-IBSReflection light sensor0.12
205679BE 1-A130-G3-K-BSReflected light illumination, 130mm BLUE0.1
205680BE 1-A130-G2-K-BSReflected light illumination, 130mm green0.1
205681BE 1-A240-G3-K-BSReflected light illumination, 240mm BLUE0.2
205682BE 1-A240-G2-K-BSReflected light illumination, 240mm green0.2
205683BEK 1-P10-G7TI-IBSPoint 10° UV lighting0.15
205684BEK 1-P30-G7TI-IBSPoint 30° UV lighting0.15
205688DCC 08 V 1.5-TSL/NAMURInductive proximity switch0.12
205690FMC-S1700Mounting pillar with reflective mirror10
205703DCCKR 6.5 V 1.5 NAMUR/2m PURInd. Proximity Switch0.03
205744LI 48-10-470-530 ILight grid bars couple0.12
205781LA 23-25-550-730 I-DLight grids0.12
205798D7C 08 V 06 POK-TSLInd. Proximity Switch0.12
205870OTV 30 K 1200 P1FK-TSSLReflex.-light sensor0.12
205898LVE-PBIEvaluation electronics0.12
205900LA 128-12.5-1588-1760 I-HLight grids2.52
205903LA 8-25-175-360 I-HLight grids0.12
205905LA-D 16-12.5-188-360 I-HLight grids0.72
205908LA-D 64-12.5-788-960 I-HLight grids0.12
205914LA-D 24-12.5-288-460 I-HLight grids0.12
205921LA-D 32-50-1550-1760 I-HLight grids0.12
205952LI 64-25-1575-1640 ILight grid bars couple2.35
205964LA 72-25-1775-1960 I-DLight grids0.12
205972LA-D 24-25-575-760 I-DLight grids1.99
205975SA 4Standard supports0.238
206123OLVK 61 P3FLKAmplifier0.12
206137LA-D 16-25-375-560 I-HLight grids1
206144OGU 081/80 P3K-TSSLFork light barrier0.12
206145OGU 121/145 P3K-TSSLFork light barrier0.28
206160OR 6-41 K 4 P2-T3Reflection light barriers0.04
206161OT 6-41 K 0.6 P1-T3Light Sensor0.03
206172SFB E180Adjustable Brackets0.22
206183LA-D 8-112-783-1050 I-HLight grids1.44
206201LI 32-25-775-840 ILight grids0.12
206206OR 6-41 K 4 P1-T3Reflection light barriers0.04
206207OR 6-41 K 4 N1-T3Reflection light barriers0.04
206208OR 6-41 K 4 N2-T3Reflection light barriers0.04
206209OT 6-41 K 0.6 P2-T3Light Sensor0.03
206210OT 6-41 K 0.6 N1-T3Light Sensor0.03
206211OT 6-41 K 0.6 N2-T3Light Sensor0.03
206239LI 32-5-155-190 TLight grids0.9
206248LI 176-5-875-910 TLight grids0.12
206250OTV 4.0 V 20 N1KLight Sensor0.04
206252CKR-TLS2Daylight cut-off filter0.001
206253OTV 05 V 20 N1K-TSSLReflection light sensor0.12
206263BE 1-A130-FramesetMounting frame 4x loading 1-A 130.F.0.3
206264BE 1-A130-DIFWindscreen diffuse loading 1-A 1300.01
206265BE 1-A240-DIFWindscreen diffuse loading 1-A 2400.02
206266BE 1-A130-POLWindscreen Polaris. Loading 1-A1300.01
206267BE 1-A240-POLWindscreen Polaris. Loading 1-A2400.02
206268LA-D 24-50-1150-1360 I-HLight grids0.12
206271SP 400SReflective mirror0.12
206272LA 16-25-375-560 Q-HLight grids0.12
206278SAV 4EVibration Damper0.06
206291DCC 18 M 20/10 AIK-IBSInductive proximity switch0.06
206300LA 32-12.5-388-560 I-DLight grids1
206304LAT 51 M 500 IG3-B5Laser distance sensor0.08
206305BE 1-A130/120-G1-K-BSReflected light illumination, 130mm red0.1
206306BE 1-A130/120-G2-K-BSReflected light illumination, 130mm green0.1
206307BE 1-A130/120-G3-K-BSReflected light illumination, 130mm BLUE0.1
206308BE 1-A130/120-G5-K-BSReflected light illumination, 130mm white0.1
206309BE 1-A130/120-G0-K-BSReflected light illumination, 130mm, IR0.1
206310BE 1-A240/120-G1-K-BSReflected light illumination, 240mm red0.19
206311BE 1-A240/120-G2-K-BSReflected light illumination, 240mm green0.19
206312BE 1-A240/120-G3-K-BSReflected light illumination, 240mm BLUE0.19
206313BE 1-A240/120-G5-K-BSReflected light illumination, 240mm white0.19
206314BE 1-A240/120-G0-K-BSReflected light illumination, 240mm, IR0.19
206323CKR-BP525Band Pass Filter Green0.001
206324CKR-BP590Band Pass Filter orange0.001
206325CKR-BP635Band Pass Filter red0.03
206329CKR-BP470Band-pass filter, UV blue0.001
206330CKR-BP850IR bandpass filter0.001
206337BEK-P30V-G0T-IBSSpot light 30° IR IP69K0.31
206338BEK-P14V-G1T-IBSSpot light 14° red IP69K0.32
206339BEK-P14V-G5T-IBSSpot light 14° WHITE IP69K0.31
206340BEK-P14V-G3T-IBS14° POINT LIGHTING BLUE IP69K0.31
206341BEK-P10V-G7T-IBSSpot light 10° UV IP69K0.32
206342BEK-P30V-G7T-IBSSpot light 30° UV IP69K0.31
206343BEK-P30V-G5T-IBSSpot light 30° WHITE IP69K0.29
206344BEE-F50/50V-G0TI-IBSFlachenbel. ext. V4A 50x50 IR0.66
206345BEE-F50/50V-G1TI-IBSFlachenbel. ext. V4A 50x50 red0.67
206346BEE-F50/50V-G5TI-IBSFlachenbel ext. V4A 50x50 white0.65
206347BEE-F70/100V-G0TI-IBSFlachenbel. ext. V4A 70x100 IR0.84
206348BEE-F70/100V-G1TI-IBSFlachenbel ext. V4A 70x100 red0.83
206349BEE-F70/100V-G5TI-IBSFlachenbe ext. V4A 70x100 white0.9
206350OLKTD 61 N3-T4Amplifier0.03
206356LI 48-5-235-270 TLight grid bars couple0.12
206373LA 56-12.5-688-860 I-DLight grids0.12
206378LI 144-12.5-1788-1840 ILight grids0.12
206380LA 48-25-1175-1360 I-HLight grids0.12
206383BEK-R70/30-G1TI-IBS-CLRRing lighting 70mm red, clear0.64
206384BEK-R70/30-G1TI-IBS-DIFRing lighting 70mm red, diff.0.64
206385BEK-R70/30-G1TI-IBS-POLRing lighting 70mm red, pin.0.65
206386BEK-R70/120-G5TI-IBS-CLRRing lighting 70mm white, clear0.66
206387BEK-R70/120-G5TI-IBS-DIFRing lighting 70mm white diff.0.66
206388BEK-R70/120-G5TI-IBS-POLRing lighting 70mm white, pin.0.64
206389BEK-R70/30-G0TI-IBS-CLRRing lighting 70mm IR clear0.65
206390BEK-R70/20-G3TI-IBS-CLRRing lighting 70mm blue, clear0.65
206391BEK-R70/20-G3TI-IBS-DIF70mm Blue Ring Illumination, diff.0.66
206392BEK-R70/20-G3TI-IBS-POL70mm Blue Ring Illumination, pol.0.64
206393BEK-R70/20-G2TI-IBS-CLRRing lighting 70mm green, clear0.64
206394BEK-R70/20-G2TI-IBS-DIFRing lighting 70mm green, diff0.64
206395BEK-R70/20-G2TI-IBS-POLRing lighting 70mm green, pol.0.66
206399LI 144-5-715-750 TLight grids1.92
206405LA 24-112-2571-2840 I-DLight grids0.12
206406LVE-ALXEvaluation electronics for light gitt0.48
206407DCC 08 M 04 NSLKInductive proximity switch0.12
206408SH-BEKBEK mounting element0.04
206409FS 12-100-1 M G8-B8Color sensor0.34
206422LA 64-25-1575-1760 I-DLight grids0.12
206434DCC 6.5 V 02 PSK-TSLInductive proximity switch0.01
206436DCC 08 M 02 PSLKInductive proximity switch0.05
206437DCC 08 M 02 PSK-TSLInductive proximity switch0.01
206438DCC 12 M 02 PSK-IBSLInductive proximity switch0.03
206439DCC 12 M 04 PSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206440DCC 12 M 04B PSK-IBSLInductive proximity switch0.03
206441DCC 18 M 05 PSLKInductive proximity switch0.12
206442DCC 12 M 04B PSLKInductive proximity switch0.09
206443DCC 18 M 05 PSK-IBSLInductive proximity switch0.05
206444DCC 18 M 08 PSK-IBSLInductive proximity switch0.04
206445VO-M6/50-M6x30-2.5Focus Optics0.02
206453LI 168-5-835-870 TLight grids1.9
206455FS 12-100-2 M G8-B8-PBColor sensor0.38
206456CKR-RDRL-00Ring light red0.001
206457CKR-GNRL-00Ring light green0.001
206466BEK-R70/30-G0TI-IBS-DIFRing lighting 70mm IR diffuse0.66
206468LA-D 24-25-575-760 I-HLight grids1.23
206474BW-LHT 9-45Mounting Bracket0.2
206480VO-F/90-4.5-2.5Focus Optics0.09
206481CKR-WINDOW-POLPolarization disc0.01
206486FS-STABExternal stabilization target0.03
206491BEK-P30V-G2T-IBS30° POINT LIGHTING GREEN IP69K0.32
206501TR 40Test rod0.11
206503LA 40-50-1950-2160 I-DLight grids2.8
206504LA 88-25-2175-2360 I-HLight grids3.1
206518CKR-IRRL-00Ring Light IR0.01
206521LI 240-5-1195-1230 TLight grids0.12
206551LA 32-12.5-388-560 I-HLight grids0.12
206554LA 64-25-1575-1760 I-HLight grids2.43
206555LI 8-12.5-88-140 ILight grids0.69
206558LA 24-112-2571-2840 I-HLight grid bars couple0.12
206559LVE-ALMEvaluation electronics0.12
206560LVE-ALM/PBIEvaluation electronics0.12
206561LVE-O16Evaluation electronics0.12
206563LVX-O16Evaluation electronics0.12
206566LA-D 8-25-175-360 I-HLight grids1.35
206572LA 48-12.5-588-760 I-DLight grids1.21
206575LI 72-5-355-390 TLight grids1.36
206583DCC 6.5 V 1.5 NOLKInductive proximity switch0.12
206584DCC 6.5 V 1.5 NSLKInductive proximity switch0.04
206585DCC 6.5 V 1.5 POLKInductive proximity switch0.04
206586DCC 6.5 V 02 NOLKInductive proximity switch0.04
206587DCC 6.5 V 02 NSLKInductive proximity switch0.03
206588DCC 6.5 V 02 POLKInductive proximity switch0.04
206589DCC 6.5 V 02 NOK-TSLInductive proximity switch0.12
206590DCC 6.5 V 02 NSK-TSLInductive proximity switch0.01
206591DCC 6.5 V 02 POK-TSLInductive proximity switch0.01
206592DCC 6.5 V 02 PSLKInductive proximity switch0.04
206593DCC 08 M 1.5 NOLKInductive proximity switch0.12
206594DCC 08 M 1.5 NSLKInductive proximity switch0.05
206595DCC 08 M 1.5 PSLKInductive proximity switch0.05
206596DCC 08 M 1.5 POLKInductive proximity switch0.05
206597DCC 08 M 1.5 NSK-TSLInductive proximity switch0.01
206598DCC 08 M 1.5 POK-TSLInductive proximity switch0.01
206599DCC 08 M 1.5 PSK-TSLInductive proximity switch0.015
206600DCC 6.5 V 1.5 PSLKInductive proximity switch0.04
206601DCC 08 M 1.5 NOK-TSLInductive proximity switch0.01
206602DCC 08 M 1.5 NSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206603DCC 08 M 1.5 POK-IBSLInductive proximity switch0.02
206604DCC 08 M 1.5 PSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206605DCC 08 M 1.5 NOK-IBSLInductive proximity switch0.02
206606DCC 08 M 02 NOLKInductive proximity switch0.05
206607DCC 08 M 02 NSLKInductive proximity switch0.05
206608DCC 08 M 02 POLKInductive proximity switch0.05
206609DCC 08 M 02 POK-TSLInductive proximity switch0.02
206610DCC 08 M 02 NSK-TSLInductive proximity switch0.014
206611DCC 08 M 02 NOK-TSLInductive proximity switch0.01
206612DCC 08 M 2.5 NOLKInductive proximity switch0.12
206613DCC 08 M 2.5 NSLKInductive proximity switch0.04
206614DCC 08 M 2.5 POLKInductive proximity switch0.05
206615DCC 08 M 2.5 PSLKInductive proximity switch0.05
206616DCC 08 M 2.5 PSK-TSLInductive proximity switch0.012
206617DCC 08 M 2.5 POK-TSLInductive proximity switch0.012
206618DCC 08 M 2.5 NSK-TSLInductive proximity switch0.01
206619DCC 08 M 2.5 NOK-TSLInductive proximity switch0.01
206620DCC 08 M 2.5 NOK-IBSLInductive proximity switch0.02
206621DCC 08 M 2.5 NSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206622DCC 08 M 2.5 POK-IBSLInductive proximity switch0.02
206623DCC 08 M 2.5 PSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206624DCC 12 M 02 PSLKInductive proximity switch0.09
206625DCC 12 M 02 POLKInductive proximity switch0.09
206626DCC 12 M 02 NSLKInductive proximity switch0.09
206627DCC 12 M 02 NOLKInductive proximity switch0.045
206628DCCK 12 M 02 PSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206629DCCK 12 M 02 POK-IBSLInductive proximity switch0.02
206630DCCK 12 M 02 NSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206631DCCK 12 M 02 NOK-IBSLInductive proximity switch0.02
206632DCC 12 M 02 NOK-IBSLInductive proximity switch0.02
206633DCC 12 M 02 NSK-IBSLInductive proximity switch0.03
206634DCC 12 M 02 POK-IBSLInductive proximity switch0.03
206635DCCK 12 M 04 PSLKInductive proximity switch0.09
206636DCCK 12 M 04 NOLKInductive proximity switch0.12
206637DCCK 12 M 04 NSLKInductive proximity switch0.09
206638DCCK 12 M 04 POLKInductive proximity switch0.09
206639DCC 12 M 04 PSLKInductive proximity switch0.09
206640DCC 12 M 04 POLKInductive proximity switch0.09
206641DCC 12 M 04 NOLKInductive proximity switch0.09
206642DCC 12 M 04 NSLKInductive proximity switch0.09
206643DCCK 12 M 04 PSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206644DCCK 12 M 04 POK-IBSLInductive proximity switch0.021
206645DCCK 12 M 04 NOK-IBSLInductive proximity switch0.02
206646DCCK 12 M 04 NSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206647DCC 12 M 04 NSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206648DCC 12 M 04 NOK-IBSLInductive proximity switch0.03
206649DCC 12 M 04 POK-IBSLInductive proximity switch0.03
206650DCCK 12 M 04B PSLKInductive proximity switch0.09
206651DCCK 12 M 04B POLKInductive proximity switch0.09
206652DCCK 12 M 04B NOLKInductive proximity switch0.08
206653DCCK 12 M 04B NSLKInductive proximity switch0.09
206654DCC 12 M 04B NSLKInductive proximity switch0.09
206655DCCK 12 M 04B NSK-IBSLInductive proximity switch0.02
206656DCCK 12 M 04B POK-IBSLInductive proximity switch0.02
206657DCCK 12 M 04B PSK-IBSLInductive proximity switch0.05
206658DCC 12 M 04B NOK-IBSLInductive proximity switch0.027
206659DCC 12 M 04B NSK-IBSLInductive proximity switch0.03
206660DCC 12 M 04B POK-IBSLInductive proximity switch0.02
206661DCCK 18 M 05 NOLKInductive proximity switch0.11
206662DCCK 18 M 05 NSLKInductive proximity switch0.11
206663DCCK 18 M 05 POLKInductive proximity switch0.11
206664DCCK 18 M 05 PSLKInductive proximity switch0.11
206665DCC 18 M 05 NOLKInductive proximity switch0.12
206666DCC 18 M 05 NSLKInductive proximity switch0.12
206667DCC 18 M 05 POLKInductive proximity switch0.12
206668DCCK 18 M 05 NOK-IBSLInductive proximity switch0.045
206669DCCK 18 M 05 PSK-IBSLInductive proximity switch0.04
206670DCCK 18 M 05 POK-IBSLInductive proximity switch0.044
206671DCCK 18 M 05 NSK-IBSLInductive proximity switch0.05
206672DCC 18 M 05 POK-IBSLInductive proximity switch0.06
206673DCC 18 M 05 NOK-IBSLInductive proximity switch0.06
206674DCC 18 M 05 NSK-IBSLInductive proximity switch0.05
206675DCCK 18 M 08 PSLKInductive proximity switch0.1
206676DCCK 18 M 08 POLKInductive proximity switch0.12
206677DCCK 18 M 08 NOLKInductive proximity switch0.12
206678DCCK 18 M 08 NSLKInductive proximity switch0.12
206679DCC 18 M 08 PSLKInductive proximity switch0.11
206680DCC 18 M 08 NOLKInductive proximity switch0.12
206681DCC 18 M 08 NSLKInductive proximity switch0.11
206682DCC 18 M 08 POLKInductive proximity switch0.11
206683DCCK 18 M 08 POK-IBSLInductive proximity switch0.04
206684DCCK 18 M 08 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
206685DCCK 18 M 08 NOK-IBSLInductive proximity switch0.12
206686DCCK 18 M 08 PSK-IBSLInductive proximity switch0.04
206687DCC 18 M 08 POK-IBSLInductive proximity switch0.05
206688DCC 18 M 08 NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
206689DCC 18 M 08 NOK-IBSLInductive proximity switch0.05
206690DCCK 18 M 08B PSLKInductive proximity switch0.11
206691DCCK 18 M 08B NSLKInductive proximity switch0.11
206692DCC 18 M 08B PSLKInductive proximity switch0.11
206693DCC 18 M 08B NSLKInductive proximity switch0.12
206694DCCK 18 M 08B PSK-IBSLInductive proximity switch0.04
206695DCCK 18 M 08B NSK-IBSLInductive proximity switch0.12
206696DCC 18 M 08B NSK-IBSLInductive proximity switch0.055
206697DCC 18 M 08B PSK-IBSLInductive proximity switch0.05
206698CKR-4G-RepairkitRepair Kit0.09
206706DCC 08 V 04NB POLKInductive proximity switch0.05
206707DCC 08 V 04NB PSLKInductive proximity switch0.05
206708OHT 68 K 2000 N3K-BSLReflection light sensor, Hintergru0.049
206711BEK-F50/50-G1TI-IBS50/50 red area lighting0.28
206712BEK-F100/100-G1TI-IBSArea lighting 100x100 red0.63
206713BEK-F150/150-G1TI-IBSArea lighting 150x150 red1.03
206714BEK-F200/200-G1TI-IBSArea lighting red 200/2001.83
206718DCCQ 08 M 02 PSK-TSLInductive proximity switch0.02
206720BE 1-A65/120-G0-K-BS65mm IR illumination0.09
206721BE 1-A65/120-G1-K-BSOverhead lighting 65mm red0.09
206722BE 1-A65/120-G2-K-BSOverhead lighting 65mm green0.09
206723BE 1-A65/120-G3-K-BSOverhead lighting 65mm blue0.09
206724BE 1-A65/120-G5-K-BSOverhead lighting 65mm white0.09
206725BEK-F50/50-G5TI-IBSArea Lighting 50/50 white0.28
206726BEK-F100/100-G5TI-IBSArea Lighting 100/100 white0.63
206727BEK-F150/150-G5TI-IBSArea Lighting 150/150 white1.04
206728BEK-F200/200-G5TI-IBSArea Lighting 200/200 white1.82
206732LI 24-25-575-640 ILight grids1
206738LI 208-5-1035-1070 TLight grids0.12
206742BEV-200/4-IBSDistribution box, switchable0.75
206752SH-BEK 1-ASensor holder for coax and Auflich0.04
206760LI 272-5-1355-1390 TLight grids0.12
206767BE 1-A65-POLWindscreen Polaris. Loading 1-A 650.01
206768BE 1-A65-DIFWindscreen diffuse loading 1-A 650.01
206769BE 1-A65-FramesetMounting frame 4x loading 1-A 65.F.0.22
206770BE 1-A240-FramesetMounting frame 4x loading 1-A 240.F.0.47
206776LI 56-5-275-310 TLight grids1.13
206796FMC-CBLSockets for mounting pillars1.17
206797WRBT 1000 K-M3-KPlastic fiber-optic cable0.01
206801BEK-F50/50-G2TI-IBSArea Lighting 50x50 green0.27
206802BEK-F50/50-G3TI-IBSArea Lighting 50x50 Blue0.27
206803BEK-F50/50-G0TI-IBSArea Lighting 50x50 IR0.27
206804BEK-F100/100-G2TI-IBSArea lighting 100x100 green0.63
206805BEK-F100/100-G3TI-IBSArea lighting 100x100 blue0.63
206806BEK-F100/100-G0TI-IBSArea lighting 100x100 IR0.63
206807BEK-F150/150-G2TI-IBSArea lighting 150x150 green1.01
206808BEK-F150/150-G3TI-IBSArea lighting 150x150 blue1.01
206809BEK-F150/150-G0TI-IBSArea lighting 150x150 IR1.2
206810BEK-F200/200-G2TI-IBSArea lighting 200x200 green2.06
206811BEK-F200/200-G3TI-IBSArea lighting 200x200 blue2.07
206812BEK-F200/200-G0TI-IBSArea lighting 200x200 IR1.8
206820BEK-K50/50-G1TI-IBSCoaxial lighting, 50mm red0.61
206825LI 56-25-1375-1440 ILight grids2.11
206835LI 184-5-915-950 TLight grids2.24
206853LI 64-5-315-350 TLight grids1.3
206857BEK-K50/50-G5TI-IBSCoaxial lighting, 50mm white0.61
206858BEK-K50/50-G3TI-IBSCoaxial lighting, 50mm blue0.61
206859BEK-K50/50-G2TI-IBSCoaxial lighting, 50mm green0.61
206860SP 900SReflective mirror5.5
206866LI 24-10-230-290 ILight grids0.85
206867LVX-ALMThe processing unit0.12
206871LI 48-25-1175-1240 ILight grid bars couple0.12
206872LAT 51 M 500 UG3-B5Laser distance sensor0.08
206878LA 112-12.5-1388-1560 I-DLight grids2.26
206882BE 1-A130-G0-K-BSReflected light illumination, 130mm, IR0.1
206883BE 1-A240-G0-K-BSReflected light illumination, 240mm, IR0.2
206884NST 60 M 45Y-IG8-B5Tilt sensor +/-45 I0.1
206885NST 60 M 45Y-UG8-B5Tilt sensor +/-45 V0.1
206887TR 14Test rod0.11
206888C4G7-24G-E00Di-SORIC Checker 4G0.17
206889C4G7-24X-E00Di-SORIC Checker 4G0.17
206890C4G1-24G-E00Di-SORIC Checker 4G0.17
206894LA-D 32-25-775-960 I-HLight grids1.36
206897VKHM-Z-5/12-AConnection cable0.34
206903VKHM-Z-5/RJ45Connection cable Ethernet0.31
206904VKHM-Z-2/RJ45Connection cable Ethernet0.15
206905VKHM-Z-10/RJ45Connection cable Ethernet0.6
206906VSM-Z-5/VKM-Z/12-AConnection cable0.49
206907VSM-Z-1/VKM-W/12-AConnection cable0.12
206911VKSM-Z-5/12-AConnection cable0.31
206912CKR-BLRL-00Ring light blue0.005
206958VKHM-W-5/RJ45Connection cable Ethernet, abgewin0.31
206968LA-D 8-12.5-88-260 I-HLight grids0.12
206969DCC 18 M 08B POK-IBSLInductive proximity switch0.06
206976OTT 41 M 1 FG3-T4Diffuse ext. Teach0.07
206977ORT 41 M 10 FG3-T4Reflection light barrier ext. Tea0.07
206978LRT 41 M 2 FG3-T4Laser reflection light barrier0.08
206979OHT 41 M 0.2 FG3-T4Light Sensor, Background suppression0.08
206980LHT 41 M 0.2 FG3-T4Laser light sensor, behind Grundau0.08
206990LAT 61 K 30/8 IUPNLaser distance sensor0.51
206991LAT 61 K 50/20 IUPNLaser distance sensor0.51
206992LAT 61 K 85/40 IUPNLaser distance sensor0.51
206993LAT 61 K 120/120 IUPNLaser distance sensor0.51